Ta strona używa plików cookie!
close

Twój dzielnicowy

Data dodania: 18 grudnia 2015 r.

Rewir Dzielnicowych I

 

Kierownik Rewiru asp. sztab. Arkadiusz Chochorowski

 

 

tel. 47-8756-247

tel. 797-306-499


Każdy, kto potrzebuje kontaktu z dzielnicowym może skorzystać z dyżurów, które zostały ustalone w budynku KPP w Ząbkowicach Śląskich al. Niepodległości 10a w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 14.00. W tym dniu jeden z dzielnicowych lub Kierownik Rewiru pozostaje na miejscu i jest do Państwa dyspozycji. Dyżurujący policjant przyjmuje interesantów bez względu na ich miejsce zamieszkania,  obejmuje zgodnie z podziałem administracyjnym miasto i gminę Ząbkowice Śl. w skład której wchodzą następujące rejony służbowe:

 

Dzielnicowi dostępni są pod podanymi numerami służbowych telefonów komórkowych lub stacjonarnych w godzinach pełnienia służby.

 

Rejon miejski nr 1 - mł. asp. Krystyna Piechowicz tel. 797-306-497, 47-8756-295
dzielnicowy.3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Aliantów, Batalionów Chłopskich, Bonifratrów, Daleka - do obwodnicy, Grunwaldzka, Handlowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Legnicka, Młynarska, Na Skarpie, Prusa, 1 Maja, pl. Jana Pawła II, pl. M.C. Skłodowskiej, Rynek, Sienkiewicza, Strażacka

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:
1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 1 oraz z informacji uzyskanych od mieszkańców rejonu     nr 1 wynika, a także ze zgłoszeń w KMZB wynika, że w chwili obecnej  głównymi zagrożeniami występującym  są przestępstwa i wykroczenia popełniane na terenie „starego” cmentarza przy ul. 1 Maja  w Ząbkowicach Śl. Tzw” stary” cmentarz jest częścią składową parku im. Sybiraków. Obszar „starego” cmentarza jest zadrzewiony i zakrzaczony co wykorzystują osoby popełniające czyny zabronione.  

Przede wszystkim są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. Nr 109 ) tj. Wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak zaśmiecanie miejsca publicznego art 145 kw, wykroczenia z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także czyny określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 179 poz 1485) tj. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii art. 62.    

 Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że opisane czyny zabronione   występują w godzinach 12.00-00.00. Nasilają się w weekendy. Osoby  przebywające w rejonie”starego”cmentarza będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem powodują zgorszenie wśród ludzi przebywających na terenie „starego” cmentarza i przylegającego do niego parku im. Sybiraków. Takie zachowanie wpływa na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizuje osoby małoletnie oraz wpływa negatywnie na zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego. 

 2.Zakładany cel do osiągnięcia:

 -   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zagrożenia

 - poprawa wizerunku Policji

 - dążenie do wyeliminowania czynów zabronionych popełnianych w rejonie „starego „cmentarza

  3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

 -  wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania                        patroli w rejon „starego”cmentarza  termin do 15.02.2020r.

- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania                 patrolu w rejon „starego” cmentarza termin do 15.02. 2020r.

- systematyczna kontrola rejonu „starego” cmentarza w czasie obchodu rejonu służbowego

- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego a w przypadku osób które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. działania przez okres 6 miesięcy

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Straż Miejska Ząbkowice Śl. oddziaływania prewencyjne

- Zarząd Osiedla Stare Miasto     

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- w trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 informowanie mieszkańców o czynach zabronionych popełnianych w rejonie”starego” cmentarza. Dzielnicowy w trakcie rozmów ze społeczeństwem będzie informował o tym aby w przypadku zauważenia przez mieszkańca osób postronnych przebywających w rejonie zagrożonym każdorazowo informowali o tym fakcie dyżurnego tut. KPP, Informowanie społeczeństwa o możliwości zgłaszania nieprawidłowość za pomocą KMZB.

- dzielnicowy w trakcie spotkania z zarządem osiedla i mieszkańcami będzie przekazywać informacje na temat wykroczeń oraz przestępstw popełnianych w rejonie zagrożenia.

 
Rejon miejski nr 2 - asp. sztab.  Artur Kotrys tel. 797-306-495, 47-8756-295
dzielnicowy.5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Armii Krajowej, Boh. Getta, Botwina, Ciasna, Długa, Dolnośląska, Kłodzka, Krzywa, Poprzeczna, Słowackiego, Szpitalna, Św. Wojciecha, Jagiellonów, Jaracza, Kasztanowa, Kilińskiego, Limanowskiego, Ludowa Modrzejewskiej, Okrężna, Pallotiego, Piastowska, Pl. Solskiego, Pogodna, Robotnicza, Daszyńskiego, Daleka - za obwodnicą

 

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:
  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

1. Głównym zagrożeniem i problemem występującym w rejonie służbowym nr 2 są aspołeczne zachowania osób nadużywających alkoholu, osób nieprzestrzegających przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz osób popełniających wykroczenia z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń  ( tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) Gromadzenie się młodzieży zagrodzonej demoralizacji

-   wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

-   wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

  W trakcie przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem , własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym nr. 2,  indywidualnych uwag mieszkańców  ustalono, że n/n osoby grupują się i nadużywają alkoholu w godzinach od godz. 16.00-23.00 oraz spotyka się tam młodzież szkolna , która jest zagrożona demoralizacją. Zjawisko głównie występuje w rejonie podwórza przy ul. Armii Krajowej 31  . Osoby te będąc  swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny , dopuszczają się nieobyczajnych wybryków , używają słów wulgarnych i nadużywają alkoholu . Takie zachowania wpływają na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności , demoralizacje osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego.

 2.   Zakładany cel do osiągnięcia

  -  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

  -  zmniejszenie w/w zachowań w/w zachowań aspołecznych

  - poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców , a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez :

-  konsultacje ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ząbkowicach  Śl. w trakcie spotkań z zarządem ,, Stare miasto ‘’ w ZOK. Ocena będzie realizowana po zakończeniu roku kalendarzowego podczas rozmów , spotkań z mieszkańcami.

3.  Proponowane działania wraz terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań

-systematyczne kontrole miejsca zagrożonego tj. ul. Armii Krajowej, Kontrole będą dokonywane przez dzielnicowego, patrole Ogniwa Patrolowo-  Interwencyjnego oraz Straż  Miejską ( wystosowanie pisma do Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz Komendanta Straży Miejskiej o skierowanie w rejon ul. Armii Krajowej  dodatkowych patroli)  

- w ramach obchodu rejonu służbowego przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepów    i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów     ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

- działania ukierunkowane bezpośrednio na sprawców w/w wykroczeń ( stosowanie      postępowania mandatowego, a w przypadku osób, które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.   

 4.  Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

-Straż Miejska w Ząbkowicach Śl. – oddziaływanie prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne

5.  Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w trakcie spotkań z zarządem ,, Stare Miasto” w siedzibie ZOK, Oficer prasowy KPP Ząbkowice Śl. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr. 2 organizowanie spotkań  z młodzieżą szkolna , prelekcje na temat konsekwencji prawnych w przypadku palenia wyrobach tytoniowych przez osoby poniżej 18 roku życia oraz  w miejscach objętych zakazem.

 
Rejon miejski nr 3 - st. sierż. Paweł Bielak  tel. 797-306-498, 47-8756-225
dzielnicowy.2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
ul. Chrobrego, Jasna, Jodłowa, Działkowca, Kusocińskiego, Lipowa, Modrzewiowa, Oś. Letnie, Parkowa, Partyzantów, Powstańców Warszawy, Proletaratczyków, Staszica, Zielona, Ziębicka, Żwirki i Wigury, Oś. Kwiatowe: (Astrowa, Bratkowa, Chabrowa, Daliowa, Dzwonkowa, Fiołkowa, Floksowa, Goździkowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Liliowa, Łubinowa, Makowa, Mieczykowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Plac Różany, Rumiankowa, Stokrotkowa, Tulipanowa), Kamieniecka, Ogrodowa, Łąkowa, Polna, Spokojna, Rzeczna, Cukrownicza, Diamentowa, Rubinowa

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 3 oraz z informacji uzyskanych od mieszkańców  wynika, że w chwili obecnej  głównymi zagrożeniami występującym w rejonie n 3 są wykroczenia i przestępstwa popełniane w rejonie schodów prowadzących z ul. Lipowej w Ząbkowicach Śląskich na teren parku miejskiego. We wskazanym miejscu gromadzi się młodzież z pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Jagiełły gdzie uczniowie palą papieros oraz używają słów wulgarnych w miejscu publicznym. Ponadto w godzinach popołudniowo- wieczornych w rejonie schodów przebywają osoby o ujemnej opinii społecznej, które to spożywają alkohol, używają słów wulgarnych w miejscu publicznym a także zaśmiecają miejsce publiczne. Osoby te swoim zachowaniem wywołują zgorszenie wśród mieszkańców. Takie zachowanie wpływa na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wpływa negatywnie na zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego. Są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. Nr 109 ) .

Wykroczenia z  art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także czyny określony w Ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu nieletnich( Dz. U.2018.0.966). Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że opisane czyny zabronione   występują w godzinach 10.00-24.00.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zagrożenia

- poprawa wizerunku Policji

- dążenie do wyeliminowania czynów zabronionych popełnianych w rejonie skweru

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

- wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania patroli w rejon skweru termin do 15 luty 2020r.

- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania patrolu w rejon skweru termin do 15 luty 2020r.

- systematyczna kontrola rejonu parku miejskiego w czasie obchodu rejonu służbowego

- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego a w przypadku osób które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach   Śl. -działania przez okres 6 miesięcy

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

-  Straż Miejska Ząbkowice Śl. -oddziaływania prewencyjne

- Liceum Ogólnokształcące - pogadanki na temat demoralizacji oraz  czynów karalnych popełnianych przez nieletnich    

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- w trakcie obchodu rejonu służbowego nr 3 informowanie mieszkańców o czynach zabronionych popełnianych w rejonie skweru. Dzielnicowy w trakcie rozmów ze społeczeństwem będzie informował o tym aby w przypadku zauważenia przez mieszkańca osób postronnych przebywających w rejonie zagrożonym każdorazowo informowali o tym fakcie dyżurnego tut. KPP

 

Rejon miejski nr 4 - sierż.szt. Jacek Piotrowski tel. 797-306-496, 47-8756-225
dzielnicowy.4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Asnyka, Głowackiego, Kolejowa, Matejki, Melioracyjna, Mickiewicza, Niepodległości, Orkana, Os.XX lecia, Przemysłowa, Strzelińska, Traugutta, Waryńskiego, Wrocławska, Zacisze, Żeromskiego

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Głównymi zagrożeniami występującym w rejonie służbowym nr 4 są przestępstwa i wykroczenia popełniane na terenie pustostanu,lokalu byłego BARTEK mieszczącego się przy ulicy Orkana w Ząbkowicach Śląskich, związane z gromadzeniem się osób zakłócających ład i porządek publiczny, gromadzeniem się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją.
Przede wszystkim są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. Nr 109 ) tj. Wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak zaśmiecanie miejsca publicznego art 145 kw, niszczenie mienia 124 kw. Czyn zabronione określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr. 88 poz. 553) tj. 288 kk. Czyn określony w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43' a także czyny określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 179 poz 1485) tj. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii art. 62
Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że opisane czyny zabronione występują w godzinach popołudniowo-wieczornych
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zagrożenia jak również osób podróżujących.
- poprawa wizerunku Policji, zwiększenie kontaktu z osobami przebywającymi w rejonie zagrożenia
- dążenie do wyeliminowania czynów zabronionych popełnianych na terenie pustostanu.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:
- wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania patroli w rejon placu zabaw termin do 15 luty 2020 r.
- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania patrolu w rejon pustostanu na II zmianie, termin do 15 luty 2020 r.
- systematyczna kontrola pustostanu w czasie obchodu rejonu służbowego do czasu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.
- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim w celu kierowania patroli w rejon dworca PKP, PKS termin do 15 luty 2020 r.
- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego, a w przypadku osób, które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., działania przez okres 6 miesięcy
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
− Straż Miejska Ząbkowice Śl., oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
− Straż Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim, celem zwiększenia patroli w rejonie zagrożenia, informowanie o ujawnionych nieprawidłowościach oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób podróżujących oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego.
− Stała współpraca z mieszkańcami zamieszkującymi w rejonie zagrożenia celem pozyskiwania informacji o powstałych nieprawidłowościach.
− Zarząd Osiedla XX-lecia w Ząbkowicach Śl. – pozyskiwanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach mających miejsce w rejonie zagrożenia.
− Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich – współpraca gronem pedagogicznym oraz uczniami w celu pozyskiwania i informowania o nieprawidłowościach w miejscu zagrożenia.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
− w trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 informowanie mieszkańców o czynach zabronionych popełnianych na terenie pustostanu. Dzielnicowy w trakcie rozmów ze społeczeństwem będzie informował o tym aby w przypadku zauważenia przez mieszkańca osób dopuszczających się wszelkich naruszeń ładu i porządku publicznego na terenie pustostanu, każdorazowo informowali o tym fakcie dyżurnego tut. KPP
− stały kontakt i współpraca ze Strażą Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim
− dzielnicowy w trakcie spotkania z zarządem osiedla i mieszkańcami będzie przekazywać oraz uzyskiwać informacje na temat wykroczeń oraz przestępstw popełnianych w rejonie zagrożenia.
− prelekcje w Szkole Podstawowej Nr 3 mające na celu uświadamianie dzieci i młodzieży o konsekwencjach popełniania czynów zabronionych.

 

Rejon pozamiejski nr 5 - asp. sztab. Krzysztof Krawczyk tel. 797-306-493, 47-8756-223
dzielnicowy.7@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Braszowice, Grochowiska, Pawłowice, Strąkowa, Tarnow, Olbrachcice Wlk., Kluczowa, Koziniec, Brodziszów, Zwrócona

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:  Rejon nr 5 obejmuje teren 10 wsi na terenie gm. Ząbkowice Śl. Głównym problemem według przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wsi oraz ich sołtysami jest gromadzenie się osób nieletnich w porze wieczorowo- nocnej na terenie placu zabaw za remizą OSP w Tarnowie. Jak ustalono w rozmowie z  prezesem OSP Tarnów  w przeszłości dochodziło w tym miejscu  do aktów wandalizmu polegających na  niszczeniu infrastruktury placu , zaśmiecania, jak również może dochodzić do aktów demoralizacji nieletnich poprzez spożywania przez młodzież napojów alkoholowych. Problem ten został również zasygnalizowany przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń   Bezpieczeństwa

 2    Zakładany cel do osiągnięcia : Dążenie do eliminacji zjawisk opisanych w pkt 1 poprzez

 przeprowadzanie ciągłych kontroli miejsca w porze wieczorowo – nocnej . Zapobieżenie

 aktom wandalizmu. Działania te mają na celu wyeliminowania negatywnego zjawiska

 poprawę wizerunku policji jak również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród

  mieszkańców.

 3    Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów. :

 Do dnia 10.02.2020 wystosowanie pisma do kierownika OPI Ząbkowice Śl  oraz Straży Miejskiej z prośbą o zwiększenie  ilości patroli w tym miejscu.  Podczas zebrań sołeckich jak również zebrań  OSP uczulić mieszkańców aby zwracali uwagę na akty wandalizmu. Jak również przeprowadzić pogadankę z młodzieżą  w trakcie zebrań OSP  Tarnów w trakcie której  poinformować młodzież o skutkach prawnych związanych zniszczeniem mienia

 jak i spożywania przez nich napojów  alkoholowych. W przypadku ujawnienia  sprawców

 niszczenia mienia  stanowcze ich represjonowanie.

 4 Podmioty współpracujące w realizacji zadania priorytetowego, wraz ze wskazanie planowanych przez nie działań.

 Do współpracy w czasie powyższych działań  zostanie włączony sołtys wsi  Rada sołecka , członkowie  oraz druhowie młodsi  OSP Tarnów . Mieszkańcy wsi Tarnów  poprzez internetowy portal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Straż Miejska poprzez zwiększenie liczby patroli w tym miejscu

 5. Proponowany sposób przekazania społeczności o działaniu priorytetowym. Udział w zebraniach sołeckich odbywających się na terenie wsi. Rozmowy z radnymi i  proboszczem. Stanowcze represjonowanie sprawców wykroczeń.   

 


Rejon pozamiejski nr 6 - asp. Michał Wojtaszek tel. 797-306-494, 47-8756-223
dzielnicowy.6@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Sulisławice, Rakowice, Siodłowice, Szklary Huta, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Stolec, Jaworek
 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
 Rejon nr 6 obejmuje teren 10 wsi na terenie gm. Ząbkowice Śl. Głównym zdiagnozowanym problemem wsi na podległym mi rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu w okolicach sklepów spożywczych nie posiadających miejsc wyznaczonych do jego spożywania (w miejscowości Jaworek).

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- W miejscowości Jaworek dążenie do eliminacji zjawisk opisanych w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolic w/w placówki handlowej a tym samym zmniejszenie  zachowań aspołecznych. Działania te mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

 Rozmowy z pracownikami i właścicielami placówek handlowych podczas których zostaną poinformowani o konsekwencjach prawnych  nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. Bezwzględne reagowanie  na popełniane wykroczenia z art. 43' Ustawy o Wychowaniu
w Trzeźwości.

 

 

4. Podmioty współpracujace w realizacji zadania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: 
 

            Do współpracy w czasie powyższych działań zostanie włączony Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. w którym  zostaną przeprowadzone rozmowy na temat powyższego zjawiska. W trakcie rozmowy  właściciel sklepu zostanie poinformowany o konsekwencjach prawnych wynikających z braku reagowania na osoby spożywające alkohol w okolicy sklepu z odebraniem koncesji na sprzedaż alkoholu włącznie. Straż Miejska  aby wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonała kontroli w/w miejsca.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności o działaniu priorytetowym:

Rozmowy  dyscyplinujące z mieszkańcami wsi. Udział w zebraniach sołeckich  odbywających się na terenie wsi. Rozmowy z radnymi, proboszczami  oraz  sołtysami. Stanowcze represjonowanie sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych oraz drogowych.

 
(źródło: st.asp. A.Chochorowski)
 

Rewir Dzielnicowych II

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych  asp. sztab. Daniel Janik
 

tel. 47-8756 - 266

tel. 797-306-482


Dzielnicowi dostępni są pod numenami telefonów komórkowych lub stacjonarnych w godzinach pełnienia służby.

 

Rewir Dzielnicowych II obejmuje zgodnie z podziałem administracyjnym miasto i gminę Bardo, gminę Ciepłowody i gminę Stoszowice, w skład którego wchodzą następujące rejony służbowe:

 

Rejon miejski nr 7 - mł. asp. Artur Wołyniec tel. 797-306-480, 47-8756-207
dzielnicowy.10@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Grunwaldzka, 1-Maja, Cmentarna, Fabryczna, Główna, Jagiellońska, Kolejowa, Kościuszki, Krakowska, Kwiatowa, Leśna, Męki Pańskiej, Mickiewicza, Noworudzka, Ogrodowa, pl. Wolności, pl. Kasztelański, Polna, Różańcowa, Rynek, Skalna, Spacerowa, Zielona;

 
punkt przyjęć interesantów - Bardo, pl. Wolności 4, w każdą środę w godz. od 9.00 do 12.00
 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon nr 7 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren miejscowości Bardo. Głównym problemem występującym na opisanym terenie są negatywne zachowania osób, które wbrew przepisom art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości spożywają alkohol w parku pomiędzy Rynek przy nr 4, a ul. Główną nr 31 oraz w okolicy byłej pizzerii i sklepu spożywczego na Placu Kasztelańskim.

2. Zakładany cel do osiągnięcia: dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolicznych miejsc o różnych porach dnia i nocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisywanych miejscowości. Nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym, a także poprawa wizerunku policji i zwiększenie kontaktu z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów: przeprowadzane podczas obchodów rozmowy z właścicielami sklepów spożywczych, właścicielami placówek handlowych. W terminie do 20 lutego  2020r. sporządzenie stosownej ulotki, przedstawiającej konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.  Ponadto funkcjonariusze OPI KPP Ząbkowice Śląskie, zostaną zobligowani, aby w czasie patrolu opisywanej miejscowości kontrolowali w/w miejsca z uwagą na osoby popełniające wykroczenia z art. 43' UOWT, a w przypadku ich ujawnienia nakładali grzywny w postaci mandatu karnego, lub sporządzali stosowną dokumentację o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: w czasie działań priorytetowych zostanie nawiązania współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bardzie oraz Urzędem Miasta i Gminy w Bardzie, gdzie zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami na temat newralgicznego problemu. Ponadto na tablicach informacyjnych na terenie miasta zostaną rozwieszone ulotki informujące o konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym: rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami, wywieszenie stosownych ulotek na tablicach informacyjnych, na terenie  Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Centrum Kultury i Promocji w Bardzie oraz lokalnych sklepach spożywczych. W początkowej fazie działań, udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia. W przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

 

Rejon pozamiejski nr 8 - asp. Sebastian Hamela tel. 797-306-481, 47-8756-207
dzielnicowy.9@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Dębowina, Laskówka, Brzeźnica, Opolnica, Dzbanów, Potworów, Grochowa, Przyłęk, Janowiec;


punkt przyjęć interesantów - Bardo, pl. Wolności 4, w każdą środę od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon nr 8 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren dziewięciu wsi na terenie gm. Bardo t.j. miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Potworów, Przyłęk, Janowiec, Laskówka, Dzbanów, Opolnica i Dębowina. W rozmowie z mieszkańcami podległego rejonu ustalono, że widocznym problemem występującym na w/w terenie są negatywne zachowania osób gromadzących się na terenie boiska sportowego w m. Potworów i na terenie parku miejskiego w m. Brzeźnica. Osoby opisane w przedstawionym problemie popełniają wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak spożywanie alkoholu w m. publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego, używanie słów wulgarnych w m. publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz w okresie występowania podwyższonych temperatur, urządzania spotkań towarzyskich w trakcie których zakłócają ciszę nocną. Ponadto miała miejsce sytuacja, że na terenie boiska sportowego w m. Przyłęk n/n osoba wjechała samochodem na płytę boiska sportowego i poprzez wprowadzanie auta w tzw. kontrolowane poślizgi dokonała uszkodzenia płyty boiska sportowego klubu "Piasek Potworów". Sytuacje te mają miejsce w ciągu tygodnia w godzinach późno - popołudniowych i wieczornych.
2. Zakładany cel do osiągnięcia: dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolicy w/w miejsca o różnych porach dnia i tygodnia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisywanej miejscowości. Nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów: przeprowadzane regularne kontrole newralgicznego miejsca o różnych porach dnia i tygodnia, w szczególności w czasie wakacji a także w tzw. weekendowe wieczory. Ponadto funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KPP Ząbkowice Śląskie oraz dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych I oraz II KPP Ząbkowice Śląskie, zostaną zobligowani, aby w czasie patrolu opisywanych miejscowości lub w czasie przejazdu na interwencję przez m. Brzeźnica lub Potworów, kontrolowali okolice w/w miejsca z uwagą na osoby gromadzące się. W przypadku ujawniania takich osób, sporządzali stosowna dokumentację celem przekazania do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich lub kończyli sprawę na drodze postępowania mandatowego w przypadku ujawnienia osób popełniających wykroczenia. Opisywane działania prowadzone będą do 31 lipca 2020 r.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: w czasie działań priorytetowych zostanie nawiązania współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy oraz przedstawicielami sołectw Brzeźnica i Potworów, aby w przypadku ujawnienia negatywnych zachowań osób gromadzących się, każdorazowo fakt zgłaszali na Policję.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
rozmowy z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, regularne kontrole opisywanego miejsca, a w przypadku ujawnienia popełniania wykroczeń, każdorazowo stosowanie odpowiednich środków represji z karaniem na drodze postępowania mandatowego oraz sporządzeniem dokumentacji do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich włącznie. Ponadto w czasie tzw. "pogadanek" w placówkach oświatowych na podległym terenie, uczniom będą przedstawiane informacje na temat obowiązującego zakazu kąpieli w opisywanym miejscu oraz konsekwencje prawne w przypadku popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych.

 

Rejon pozamiejski nr 9 - asp. sztab. Rafał Smela tel. 797-306-479, 47-8756-234, 74-8103-560
dzielnicowy.11@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości:
Ciepłowody: ul. Ząbkowicka, Kolejowa, Ogrodowa, Polna, Dobrzenicka, Szkolna, Boczna, Osiedle, Sportowa, pl. Mickiewicza, Stawowa, miejscowości: Karczowice, Kobyla Głowa, Koźmice, Tomice

 

punkt przyjęć interesantów - Ciepłowody, pl. Mickiewicza  2, w każdy wtorek od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównym problemem i zarazem zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 9 jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego w miejscowości Ciepłowody ul. Sportowa (w obrębie posesji nr 1) . Zagrożenie to występuje w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnej oraz w weekendy we wskazanym miejscu. Informacje tą przekazał Sołtys wsi Grzegorz Bielecki. Ustalenia własne poczynione w ramach realizacji zadań przez dzielnicowego, między innymi rozmowy z mieszkańcami wsi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Głównym celem do osiągniecie jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz przeciwdziałanie zaśmiecaniu miejsca publicznego..

3. Proponowane działania wraz z terminami ich realizacji poszczególnych etapów / zadań.

– w ramach służby obchodowej dokonywać systematycznych kontroli miejsca objętego działaniem priorytetowym

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys i Rada Sołecka Wsi.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, sołtysem wsi, oficer KPP Ząbkowice Śląskie zamieści na stronie internatowej stosowną informacje jak również w prasie lokalnej.

 

 

Rejon pozamiejski nr 20 - asp. sztab. Jarosław Kępka tel. 513-922-815, 47-8756-234, 74-8103-560

dzielnicowy.14@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości:
Baldwinowice, Brochocim, Cienkowice, Czesławice, Dobrzenice, Jakubów, Janówka, Muszkowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowice, Wilamowice

 

punkt przyjęć interesantów - Ciepłowody, pl. Mickiewicza 2, w każdy wtorek od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównym problemem i zarazem zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 20 jest aspołeczne zachowanie osób dewastujących przystanek autobusowy usytuowany w miejscowości Piotrowice Polskie. W trakcie przeprowadzanych rozmów ze społeczeństwem oraz własnego rozpoznania w rejonie a także z ustaleń z sołtysem wsi Piotrowice Polskie stwierdzono, ze osoby gromadzą się w rejonie przystanku autobusowego gdzie dochodzi do dewastacji elementów szklanych .

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

-zmniejszenie zachowań aspołecznych

-poprawa wizerunku policji względem mieszkańców jak również zwiększenie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami

3. Proponowane działania wraz z terminami ich realizacji poszczególnych etapów / zadań.

– w ramach służby obchodowej dokonywać systematycznych kontroli miejsca objętego działaniem priorytetowym

– do 20.02.2020 zostanie przesłane pismo do kierownika OPI KPP Ząbkowice Śląskie celem zadaniowania patroli do służby

– do 15.03.2020 r. przeprowadzić zebranie wiejskie wspólnie z mieszkańcami wsi Piotrowice Polskie na którym zostanie omówione zadanie priorytetowe.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Rada Wsi Piotrowice Polskie.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, sołtysem wsi, oficer KPP Ząbkowice Śląskie zamieści na stronie internatowej stosowną informacje jak również w prasie lokalnej. Kolportaż ulotek informacyjnych. Podczas przeprowadzania pogadanek w ZSS Ciepłowody dotrzeć do dzieci z informacją o negatywnych skutkach niszczenia mienia,, potencjalnych zagrożeniach z tym związanych oraz o negatywnych zachowaniach.

 

Rejon pozamiejski nr 10 - mł. asp. Wojciech Józwiszyn tel. 797-306-477, 47-8756-234, 74-8181-809
dzielnicowy.13@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Budzów, Stoszowice, Budzów Kolonia, Mikołajów, Żdanów, Przedborowa;

 

punkt przyjęć interesantów - Stoszowice 97 (budynek Urzędu Gminy), w każdy czwartek od godz. 9.00 do 12.00

 

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon nr 10 obejmuje teren wsi na terenie gm. . Głównym problemem, według rozmów z mieszkańcami okazuje się spożywanie alkoholu w okolicach sklepu ''STOKROTKA'' w miejscowości Stoszowice.Przede wszystkim są to wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43'. Z uzyskanych informacji, własnego rozpoznania a także z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że opisane czyny zabronione   występują najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych.
  2. Zakładany cel do osiągnięcia:- dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolic w/w placówek handlowych o różnych porach dnia i różnych dnia tygodnia.- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego zagrożenia ( teren przy sklepie  STOKROTKA ),- poprawa wizerunku Policji
  3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

- bezwzględne reagowanie na wykroczenia z art. 43' popełniane w okolicy w/w placówek.

- przeprowadzanie rozmów z kierownictwem sklepu odnośnie stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która m.in. reguluje przesłanki, zasady i tryb wydawania, cofania i wygasania zezwoleń na hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

- sporządzenie ulotki na temat odpowiedzialności karnej ponoszonej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43'.

- systematyczne kontrole miejsca zagrożonego w szczególności miejscowości Stoszowice  Kontrole będą dokonywane przez dzielnicowego w czasie pełnienia służby- w okresie trwania działań.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- w czasie powyższych działań, na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach oraz Urzędu Gminy w Stoszowicach zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami, na temat powyższego zjawiska. Osoby te zostaną zobowiązane do przeprowadzania rozmów z właścicielami ( kierownictwem ) sklepów na temat konsekwencji prawnych wynikających z braku reagowania na osoby spożywające alkohol w okolicy sklepu, łącznie z cofnięciem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto zostaną przeprowadzone rozmowy z sołtysami w/w miejscowości, którzy również zostaną zobligowani do informowania mieszkańców na temat konsekwencji wynikających z braku przestrzegania w/w przepisów.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami, wywieszenie stosownych ogłoszeń na terenie opisywanych placówek handlowych, na terenie Gminy Stoszowice.

-w  początkowej fazie działań, udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia. W przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

Rejon pozamiejski nr 11 - sierż. sztab. Krzysztof Krowicki tel. 797-306-478, 47-8756-234, 74-8181-809

dzielnicowy.12@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Srebrna Góra, Grodziszcze, Kolonia Grodziszcze I i II, Różana, Jemna, Kolonia Lutomierz, Lutomierz, Rudnica, Kolonia Stoszowice, Kolonia Budzów;

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon nr 11 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren ośmiu wsi na terenie gm. Stoszowice t.j. miejscowości Srebrna Góra, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Kolonia Grodziszcze, Lutomierz, Kolonia Lutomierz i Różana. Głównym problemem występującym na opisanym terenie jest gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją na przystanku autobusowym przy cmentarzu w m. Grodziszcze. Młodzież tam gromadząca się zaśmieca pobliski teren oraz spożywa alkohol.

Opisywane sytuacje najczęściej mają miejsce w ciągu tygodnia w godzinach rannych, a w weekendy przez większość część dnia. Zachowania te negatywnie wpływają na młodzież zagrożoną demoralizacją oraz negatywnie wpływa na wizerunek mieszkańców Grodziszcza w oczach odwiedzających opisywaną miejscowość grup turystów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia: dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolic w/w miejsca o różnych porach dnia tygodnia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisywanej miejscowości. Nawiązywanie kontaktów z sołtysem oraz mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym a także poprawa wizerunku policji i zwiększenie kontaktu z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów: przeprowadzane rozmowy z właścicielami i pracownikami opisywanych placówek oraz informowanie ich o konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów opisywanych wykroczeń. Ponadto funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KPP Ząbkowice Śląskie, zostaną zobligowani, aby w czasie patrolu opisanej miejscowości kontrolowali w/w okolice z uwagą na osoby spożywające alkohol i popełniające wykroczenia społecznie uciążliwe, a w przypadku ich ujawnienia nakładali grzywny w postaci mandatu karnego lub sporządzali stosowną dokumentację do wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. Działania prowadzone będą do 31 lipca 2020r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: w czasie działań priorytetowych zostanie nawiązania współpraca z Sołtysem oraz radą sołecką, Urzędem Gminy w Stoszowicach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach gdzie zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami, na temat newralgicznego problemu. Ponadto zostaną przeprowadzone rozmowy z sołtysem w/w miejscowości, który również zostanie zobligowany do informowania mieszkańców na temat konsekwencji wynikających z braku przestrzegania w/w przepisów.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym: rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami, uczestniczenie w obradach rady sołeckiej, wywieszenie stosownych ulotek na terenie Gminy oraz Urzędu Gminy w Stoszowicach. W początkowej fazie działań, udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia. W przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

 

punkt przyjęć interesantów - Stoszowic 97, w każdy czwartek od godz. 9.00 do 12.00;
 

Gmina Stoszowice zajmuje łącznie 110 km2 powierzchni. W jej skład wchodzi 11 wsi zamieszkiwanych przez 5800 mieszkańców.
Gmina Ciepłowody zajmuje łącznie 77 km2 powierzchni. W jej skład wchodzi 17 wsi zamieszkiwanych przez 3300 mieszkańców.

 

(Źródło: asp. sztab. Artur Sikorski)

 

 

Rewir Dzielnicowych w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Grzegorz Hefka

 

 

tel. 47- 8756 - 107

tel. 797-306-492

 

Dzielnicowi rewiru Złoty Stok przyjmują interesantów w siedzibie rewiru

ul. Wojska Polskiego 30, 57-250  Złoty Stok

w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00;

 

oraz w siedzibie Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim 

ul. Złotostocka 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00.

 

Rejon miejski nr 12 - mł. asp. Adam Kubień tel. 797306490;

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Złotym Stoku:

Rynek, 3-go Maja, Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Chrobrego, Skwer Jana Pawła II, Sudecka, Kłodzka, Spacerowa, Św. Jadwigi, Leśna, Wolności, Słoneczna, Gajowa, Krzywa, Krótka, Niska, Ogrodowa, Wiejska, Wąska, Plac Kościelny, Staszica, Złota, Lelewela, Plac Mickiewicza, Traugutta, Kolejowa, Strzelecka, Górnicza, Sienkiewicza, Oś. Chemików, Radosna, Polna, Stawowa, Kasprowicza, Żeromskiego oraz inne utworzone na terenie miasta.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2020 r, do 31.07.2020 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W dalszym ciągu problemem i zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 12 pomimo podejmowanych działań priorytetowych są aspołeczne zachowania osób nadużywających alkoholu, osób nieprzestrzegających przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz osób popełniających wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, mieniu, obyczajności publicznej jak i urządzeniom użytku publicznego.
W trakcie przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 12 jak również miejsc w których funkcjonariusze KP Kamieniec Ząbkowicki podejmują interwencje stwierdzono, że osoby grupują się i nadużywają alkoholu wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównie w okolicach Parków Miejskich Przystanku PKS i Stadionu Sportowego w Złotym Stoku.
Osoby będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych, zaśmiecają tzw. "tereny zielone" i skwery. Dodatkową uciążliwością ze strony tych osób jest niszczenie urządzeń użytku publicznego. W okresie wczesno-wiosennym zjawiska te mają miejsce głównie w klatkach schodowych kamienic, jak również w piwnicach. Tego typu zachowania mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności jak również demoralizują nieletnich.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminacja nagannych zachowań wynikających ze spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem przez ustawę oraz naruszeń przepisów dotyczących obyczajności publicznej.
Poprawa wizerunku Policji w oczach mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z lokalną społecznością, co umożliwi dalsze pozyskiwanie informacji dotyczących zagrożeń.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Przeprowadzenie cyklicznych rozmów z właścicielami oraz personelem sklepów spożywczych, Stacji Paliw, barów dotyczących sprzedawania alkoholu wbrew zakazom ustawy, a także informowanie, że w obrębie sklepów nie można spożywać alkoholu.
2) Systematyczne kontrole wskazanych miejsc w ramach codziennej służby obchodowej oraz przekazanie informacji na temat zagrożeń dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Kamieniec Ząbkowicki, tak aby mogli realizować założone cele w czasie codziennej służby.
3) Przeprowadzenie raz w miesiącu wzmożonych działań prewencyjnych w rejonach zagrożonych. Ukierunkowanie działań na sprawców wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej jak i urządzeniom użyteczności publicznej.
4) Kontrole Parków Miejskich oraz rejonu Stadionu Sportowego jak i przystanku PKS w Złotym Stoku z uwagom na osoby popełniające wykroczenia i nieletnich zagrożonych demoralizacją.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku – informacja dotycząca leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
– właściciele oraz sprzedawcy sklepów spożywczych i monopolowych - stała współpraca w celu wymiany informacji na temat zagrożeń
– rozmowy z pracownikami Stacji Paliw Bliska oraz Pieprzyk na temat kradzieży paliwa.
5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, Oficer prasowy KPP Ząbkowice Śląskie, spotkania ze społecznością lokalną

 

Rejon pozamiejski nr 13 - mł. asp. Paweł Piątkiewicz tel. 797306491

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości: 

Laski, Mąkolno, Chwalisław, Błotnica, Płonica oraz miejscowości gminy Kamieniec Ząbkowicki: Sosnowa i Ożary.

 

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2020 r, do 31.07.2020 r. 

W trakcie spotkań z Sołtysem wsi Laski oraz rozmowy ze społeczeństwem oraz własnego rozpoznania rejonu służbowego nr 13 podjęto decyzje o dalszym monitorowaniu rejonu placu zabaw w miejscowości Laski gdzie gromadzi się młodzież i ma tam dochodzić do aktów dewastacji mienia i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Zdecydowano o dalszym dozorowaniu tego terenu gdyż w ramach prowadzonych czynności nie doszło do aktów wandalizmu i społeczność wsi Laski nadal chce dozorowania tego terenu przez policję. Nadto ustalono, że w Laskach zamknięto sklep spożywczy przy którym spotykała się młodzież i wielce prawdopodobnym jest, że teraz będą się spotykać na tym placu zabaw.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminacja negatywnych zachowań wynikających ze spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przez ustawę oraz naruszeń dotyczących naruszeń obyczajności publicznej, zaśmiecanie i zakłócanie ciszy nocnej. Przeprowadzanie rozmów z młodzieżą mające na celu edukację oraz eliminowanie wśród młodzieży negatywnych zachowań jak również wskazanie problemu dewastacji jako niszczenie dobra, które ma służyć mieszkańcom lasek. Poprawienie wizerunku Policji w oczach mieszkańców dając im odczuć, że instytucja Policji dba o ich dobra i interesuje się wskazanymi problemami społecznymi.
3.Prowadzenie działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Przeprowadzenie cyklicznych rozmów z mieszkańcami wsi Laski oraz z osobami zamieszkałymi w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw aby ustalić osoby przebywające na tym placu.
2) Systematyczne kontrole w ramach służby obchodowej oraz przekazanie informacji na temat przedmiotowego zagrożenia dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w KP Kamieniec Ząbk, tak aby mogli również w ramach służby patrolowej reagować na ujawnione nieprawidłowości w wymienionym miejscu zagrożonym.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
- Sołtys wsi Laski - stała współpraca mająca na celu zbieranie informacji na temat ewentualnych zjawisk demoralizacji nieletnich, branie udziału w spotkaniach wiejskich.
5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, spotkania ze społecznością lokalną.

 

Rejon miejski nr 14 -  st. sierż. Damian Bieńko tel. 797306489

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości: 

Kamieniec Ząbkowicki, ulice: Kolejowa, Szkolna, Wiejska, Boczna, Leśna, Zielona, Węglowa, Kręta, Piaskowa, Ogrodowa, Parkowa, Bratkowa, Astrowa, Różana, Gajowa, Krótka, Złotostocka, Ząbkowicka,   Paczkowska, Lipowa, Krzyżowa, Kościelna, Chrobrego, Kłodzka, Wileńska, Wąska, Wodociągowa, Szpitalna, Skorolecka, Mostowa, Cicha, Zamkowa, Nauczycielska, Plac Kościelny, Trzydziestolecia, Oś. Krzywoustego, Urzędnicza, Daleka, Pl. Błonie, Basztowa, Sadowa oraz inne utworzone na terenie Kamieńca Ząbkowickiego.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2020 r, do 31.07.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W związku z dalszymi zgłoszeniami ze strony mieszkańców związanymi ze zidentyfikowanym problemem i  zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 14 są incydenty i akty wandalizmu przeciwko mieniu na dworcu PKP na ul. Dworcowej w Kamieńcu Ząbkowickim, a także nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz osób popełniających wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, mieniu, obyczajności publicznej jak i urządzeniom użytku publicznego.
W trakcie prowadzonego planu działań priorytetowych przez dzielnicowego za poprzedni okres pomimo podejmowanych interwencji w rejonie dworca oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 14 stwierdzono, że niepokojące zdarzenia, które były skierowane głównie przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (zniszczone toalety, drzwi, zamki w drzwiach) mogą mieć miejsce w dalszym ciągu w związku z czym konieczne jest kontynuowanie realizacji planu właśnie w tym rejonie. Ponadto z posiadanych informacji wynika, że zdarzenia w zidentyfikowanym rejonie zagrożonym mają miejsce szczególnie w okresie letnim i wczesną jesienią, kiedy to temperatury powietrza zachęcają do spędzania wolnego czasu na zewnątrz. Ramy czasowe niniejszego planu działań priorytetowych obejmują również okres zimowy, co dodatkowo powoduje konieczność dokonywania sprawdzeń i kontroli zidentyfikowanego miejsca zagrożonego pod kątem prowadzonych działań związanych z akcją "ZIMA", osób bezdomnych jak również pod kątem ewentualnych zagrożeń terrorystycznych.
Osoby będące pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem mogą zakłócać spokój i porządek publiczny, dopuszczać się wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, a także spożywać alkohol w miejscach zabronionych. Dodatkową uciążliwością ze strony tych osób może być niszczenie urządzeń użytku publicznego. Ponadto może występować dodatkowe zagrożenie związane z przestępczością narkotykową, szczególnie wśród młodzieży, z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzanie kontroli i sprawdzeń osób które mogą posiadać środki odurzające, szczególnie nieletnich.
Przedmiotem działań priorytetowych będą również bieżące sprawy przekazywane przez społeczeństwo, a które powinny być pod szczególną uwagą. W realizację zadań związanych z przywróceniem ładu i porządku publicznego w zidentyfikowanym rejonie zaangażowano już Służbę Ochrony Kolei jak również Zakład Nieruchomości Spółki PKP
do których występowano w poprzednim okresie trwania planu. Rejon ten ma być objęty dodatkową kontrolą ze strony firmy ochroniarskiej, służbami SOK, w tym wspólnymi z funkcjonariuszami tut. KP, jak również w perspektywie być może uda się objąć ten teren monitoringiem, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminacja zachowań związanych z niszczeniem mienia i dopuszczaniem się innych wykroczeń społecznie uciążliwych.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Systematyczne kontrole wskazanych miejsc w ramach codziennej służby obchodowej oraz przekazanie informacji na temat zagrożeń dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Kamieniec Ząbkowicki, tak aby mogli realizować założone cele w czasie codziennej służby,
2) Wspólne działania z Służbą Ochrony Kolei celem eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń,
3) Odpowiednie oznaczenie obiektu z informacją o monitorowaniu budynku,
4) Objęcie rejonu monitoringiem,
5) Stała i bieżąca kontrola miejsc zagrożonych wskazanych przez mieszkańców w ramach KMZB – sprawdzanie również miejsc oznaczonych, a nie potwierdzonych w danych momencie.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
– Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 1 – stała współpraca w celu zbierania informacji na temat zagrożeń
– Służba Ochrony Kolei – współpraca z funkcjonariuszami i służbą dyżurną
– Pracownicy obsługi PKP – zbieranie informacji nt. zdarzeń i zagrożeń.
5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, Oficer prasowy KPP Ząbkowice Śląskie, spotkania ze społecznością lokalną.

 

Rejon pozamiejski nr 15 - mł. asp. Paweł Piątkiewicz tel. 797306488

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Byczeń, Śrem, Topola, Pomianów Górny, Mrokocin, Chałupki, Doboszowice, Sławęcin, Suszka i Starczów.

 

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2020 r, do 31.07.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Głównym problemem i zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 15 są aspołeczne zachowania osób nieprzestrzegających przepisów ustawy o ochronie przyrody. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko dot. kradzieży części samochodowych oraz włamań do pojazdów w rejonie akwenów wodnych Topola, Bartniki i Kozielno.
Zjawisko to nasila się w godzinach wieczornych jak również w weekendy, przede wszystkim w okresie letnim. Osoby  wykorzystując możliwości dojazdu drogami polnymi i szutrowymi do miejsc zalesionych oddalonych od zabudowań gdzie wędkarze lub osoby biwakujące pozostawiają swoje pojazdy wykorzystują małą widoczność i włamują się do pojazdów dokonując kradzieży części samochodowych.
W trakcie przeprowadzonych badań społecznych, konsultacji ze społeczeństwem oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 15 jak również miejsc w których funkcjonariusze KP Kamieniec Ząbkowicki podejmują interwencje stwierdzono, że n/n osoby często podjeżdżają i zatrzymują się na dzikich parkingach przy zbiornikach wodnych, obserwują zaparkowane tam pojazdy a później je niszczą lub dokonują kradzieży ich części.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa wizerunku Policji w oczach mieszkańców, a tym samum zwiększenie kontaktu z lokalną społecznością, co umożliwi dalsze pozyskiwanie informacji dotyczących zagrożeń.
Zmniejszenie i wyeliminowanie przestępczości związanej z kradzieżami części samochodowych, włamań do tych pojazdów i niszczenie ich.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
Systematyczne kontrole wskazanych miejsc w ramach codziennej służby obchodowej oraz przekazanie informacji na temat zagrożeń dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Kamieniec Ząbkowicki, tak aby mogli realizować założone cele w czasie codziennej służby.
Przekazanie informacji do Straży Rybackiej na temat zagrożeń w celu monitorowania podległych terenów
Przeprowadzenie raz w miesiącu wzmożonych działań prewencyjnych w rejonach zagrożonych. Ukierunkowanie działań na sprawców niszczenia i kradzieży mienia.
Przekazanie informacji do Straży Leśnej na temat zagrożeń w celu monitorowania podległych terenów
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
– Straż Rybacka – wspólne patrole i akcje
– Sołtysi miejscowości w których występuje zagrożenie, spotkania i monitorowanie miejsc zagrożonych
– Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – stała współpraca w celu zbierania informacji na temat zagrożeń
– Straż Leśna- wspólne patrole i akcje
5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami i sołtysami, Oficer prasowy KPP Ząbkowice Śląskie,
spotkania ze społecznością lokalną, rozmowy z funkcjonariuszami Straży Rybackiej i Straży Leśnej

 

 

Rewir Dzielnicowych w Ziębicach

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych  asp. sztab. Ireneusz Przywara

 

tel. 47- 8756 - 211

tel. 797-306-487

 

 

 

Rejon miejski nr 16 - asp. Tomasz Kuś tel. 797-306-483

na czas nieobecności zastępuje sierż. sztab. Stanisław Sanocki

 

dzielnicowy.ziebice5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Ziębicach:

Bohaterów Getta, Browarna, Chrobrego, Garbarska, Gazowa, Ceramiczna, Graniczna, Grunwaldzka, Jagielońska, Klasztorna, Kolejowa, Krótka, Lompego, Łąkowa, Mokra, Murarska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Oławska, Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, Piastów Ziębickich, 1-go Maja, Pilichowska, Plac Strażacki, Podwale, Pocztowa, Podmiejska, Polna, Przemysłowa, Pusta, Sienna, Sportowa, Stawowa, Stolarska, Wałowa/ od ul. Wojska Polskiego dołem do ul. Przemysłowej/ Witosa,  Władysława Łokietka, Wrocławska, Zawiszy.

 

Cele priorytetowe do 31.07.2020 roku:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    
Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 16 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji ,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest w Ziębicach ul. Przemysłowa okolice przystanku PKS oraz placu rekreacyjnego, gdzie osoby młode grupują się w okolicach przystanku i placu rekreacyjnego, nadużywają alkohol, zaczepiają przechodniów, niszczą mienie. Zazwyczaj dzieje się to w godz: 16:00-22:00. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają miejsca publiczne oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu). 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach, Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwecyjnego w czasie pełnienia służby.

Poinformować o działaniach  UM Ziębice oraz członków rady miejskiej z Ziębic, Straż Miejską w Ziębicach.

Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właścicieli  sklepów z alkoholem w rejonie działania priorytetowego na obowiązujące przepisy w celu przeciwdziałania wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży. 

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

Rejon miejski nr 17 - sierż. sztab. Stanisław Sanocki tel. 797-306-485

dzielnicowy.ziebice3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Ziębicach:

Boczna, Cicha, Dębowa, Gliwicka, Jana Pawła II,  Jelenia, Kościelna, Kościuszki, Kolonia Górnik, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Osiedle Kopernika, Parkowa, Piastowska, Plac Szpitalny, Plac Wolności, Rynek, Rzeźnicza, Słoneczna,  Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Środkowa, Wałowa /od ul. Przemysłowej górą do ul. Wojska Polskiego, Wąska,  Wojska Polskiego, Zamkowa.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    

Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 17 są aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

            W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji ,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest ul. Słowackiego gdzie osoby  młode grupują się i nadużywają alkohol. Zjawisko to ma miejsce przez okres całego tygodnia. Nasilenie zjawiska następuje szczególnie w dni wolne od pracy. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecają. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają tzw „tereny zielone” oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).                        

2.      Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach,

  Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3.      Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby.

- Poinformować o działaniach  UM Ziębice oraz członków rady miejskiej z Ziębic, Straż Miejską w Ziębicach.

- Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania przez okres 6 miesięcy.

4. Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole
z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właścicieli  sklepów z alkoholem w obrębie rejonu działania priorytetowego  – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

 

5.      Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem. 

 

Rejon pozamiejski nr 18 - asp. sztab. Tomasz Cieśla tel. 797-306-486

dzielnicowy.ziebice2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Bożnowice, Brukalice, Czerńczyce, Henryków, Jasienica, Nowina, Nowy Dwór, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Witostowice, Wigancice.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Głównymi problemami występującym w rejonie służbowym nr 18 są aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji z sołtysem oraz radnymi,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest miejscowość Henryków szczególnie uliczka prowadząca od ul. Henryka Brodatego do Kościoła wraz z dwiema bramami gdzie osoby starsze jak i  młode grupują się i nadużywają alkohol, zakłócaj ład i porządek publiczny, zaśmiecają i niszczą mienie. Zazwyczaj dzieje się to przez cały tydzień. Nasilenie zjawiska następuje szczególnie od piątku do niedzieli i dni wolne w godz: 18:00-22:00. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają tzw „tereny zielone”oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach,

- ilości skarg napływających do dzielnicowego, sołtysa wsi Henryków a także UM Ziębice.Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby.

- Poinformować o działaniach sołtysa oraz członków rady miejskiej z Bożnowic.

- Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. ​Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole

z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właściciela  sklepu w obrębie przystanku komunikacji publicznej – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

Rejon pozamiejski nr 19 - sierż. sztab. Marcin Wawros tel. 797-306-484

w czasie nieobecności zastępstwo pełni asp. sztab. Tomasz Cieśla

dzielnicowy.ziebice4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Biernacice, Kolonia Biernacice, Głęboka, Dębowiec, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Osina Mała, Osina Wielka, Osinka, Rososznica, Pomianów Dolny, Służejów, Starczówek.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2020 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    

Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 19 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

            W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji ,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest miejscowość Osina Wielka okolice sklepu, świetlicy, przystanku PKS gdzie osoby w szczególności młode grupują się i nadużywają alkohol. Zazwyczaj dzieje się to w godzinach popołudniowych, nasilenie zjawiska następuje szczególnie od piątku do niedzieli i dni wolne. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).                           

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

-  ilościowe zestawienie mandatów karnych raz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach,

- ilości skarg napływających do sołtysa wsi Osina Wielka a także UM Ziębice. 

  Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby.

- Poinformować o działaniach sołtysa oraz członków rady miejskiej z Bożnowic.

- Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Działania przez okres 6 miesięcy.

4.Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole
z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właściciela  sklepu w obrębie przystanku komunikacji publicznej – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

5.Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.


 

Dzielnicowi rewiru Ziębice przyjmują interesantów w siedzibie rewiru 

w Komisariacie Policji w Ziębicach ul. Wałowa 12 w każdą środę od godz. 15.00 do 17.00.
 
(Inf. źródło- A. Sikorski, A. Chochorowski, I.Przywara)