Ta strona używa plików cookie!
close

Twój dzielnicowy

Data dodania: 18 grudnia 2015 r.

Rewir Dzielnicowych I

 

Kierownik Rewiru asp. sztab. Arkadiusz Chochorowski

 

 

tel. (74) 8164-247

tel. 797-306-499


Każdy, kto potrzebuje kontaktu z dzielnicowym może skorzystać z dyżurów, które zostały ustalone w budynku KPP w Ząbkowicach Śląskich al. Niepodległości 10a w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 14.00. W tym dniu jeden z dzielnicowych lub Kierownik Rewiru pozostaje na miejscu i jest do Państwa dyspozycji. Dyżurujący policjant przyjmuje interesantów bez względu na ich miejsce zamieszkania,  obejmuje zgodnie z podziałem administracyjnym miasto i gminę Ząbkowice Śl. w skład której wchodzą następujące rejony służbowe:

 

Dzielnicowi dostępni są pod podanymi numerami służbowych telefonów komórkowych lub stacjonarnych w godzinach pełnienia służby.

 

Rejon miejski nr 1 - mł. asp. Krystyna Piechowicz tel. 797-306-497, 74-8164-295
dzielnicowy.3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Aliantów, Batalionów Chłopskich, Bonifratrów, Daleka - do obwodnicy, Grunwaldzka, Handlowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Legnicka, Młynarska, Na Skarpie, Prusa, 1 Maja, pl. Jana Pawła II, pl. M.C. Skłodowskiej, Rynek, Sienkiewicza, Strażacka

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Z własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 1 oraz z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że w chwili obecnej głównymi zagrożeniami występującym w rejonie nr 1 są wykroczenia popełniane w rejonie skweru który mieści się na tyłach kamienicy nr 5 przy ul. Kościuszki (wejście od strony ul. Aliantów i Krótkiej). We wskazanym miejscu gromadzi się młodzież z pobliskiego Gimnazjum nr 2 przy ul. Marii Cuire-Skłodowskiej gdzie uczniowie palą papierosy oraz używają słów wulgarnych w miejscu publicznym. Ponadto w godzinach popołudniowo- wieczornych na skwerze przebywają osoby o negatywnej opinii społecznej które to spożywają alkohol, używają słów wulgarnych w miejscu publicznym a także zaśmiecają miejsce publiczne. Osoby te swoim zachowaniem wywołują zgorszenie wśród mieszkańców. Takie zachowanie wpływa na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wpływa negatywnie na zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego. Są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. Nr 109 ) . Wykroczenia z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także czyny określony w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu nieletnich (Dz. U.2018.0.966). Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że opisane czyny zabronione występują w godzinach 10.00-24.00.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zagrożenia
- poprawa wizerunku Policji
- dążenie do wyeliminowania czynów zabronionych popełnianych w rejonie skweru
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:
- wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania
patroli w rejon skweru termin do 20 luty 2019r.
- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania patrolu w rejon skweru termin do 20 luty 2019 r.
- systematyczna kontrola rejonu skweru w czasie obchodu rejonu służbowego
- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego a w przypadku osób które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. - działania przez okres 6 miesięcy
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem  planowanych przez nie do realizacji zadań:
 Straż Miejska Ząbkowice Śl. -oddziaływania prewencyjne
 Zarząd Osiedla Stare Miasto
 Gimnazjum nr 2 przy ul. Marii Cuire-Skłodowskiej – pogadanki na temat demoralizacji oraz czynów karalnych popełnianych przez nieletnich
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
 w trakcie obchodu rejonu służbowego nr 1 informowanie mieszkańców o czynach zabronionych popełnianych w rejonie skweru. Dzielnicowy w trakcie rozmów ze społeczeństwem będzie informował o tym aby w przypadku zauważenia przez mieszkańca osób postronnych przebywających w rejonie zagrożonym każdorazowo informowali o tym fakcie dyżurnego tut. KPP
 dzielnicowy w trakcie spotkania z zarządem osiedla i mieszkańcami będzie przekazywać informacje na temat wykroczeń lub przestępstw popełnianych w rejonie zagrożenia.
 
Rejon miejski nr 2 - asp. sztab.  Artur Kotrys tel. 797-306-495, 74-8164-295
dzielnicowy.5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Armii Krajowej, Boh. Getta, Botwina, Ciasna, Długa, Dolnośląska, Kłodzka, Krzywa, Poprzeczna, Słowackiego, Szpitalna, Św. Wojciecha, Jagiellonów, Jaracza, Kasztanowa, Kilińskiego, Limanowskiego, Ludowa Modrzejewskiej, Okrężna, Pallotiego, Piastowska, Pl. Solskiego, Pogodna, Robotnicza, Daszyńskiego, Daleka - za obwodnicą

 

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównym zagrożeniem i problemem występującym w rejonie służbowym nr 2 są aspołeczne zachowania osób nadużywających alkoholu, osób nieprzestrzegających przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz osób popełniających wykroczenia z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń  ( tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) Gromadzenie się młodzieży zagrodzonej demoralizacją.

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

W trakcie przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem, własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym nr. 2,  indywidualnych uwag mieszkańców oraz wskazań przez pedagoga szkolnego pobliskiej Szkoły Podstawowej nr. 1 przy ul. Krzywej ustalono, że n/n osoby grupują się i nadużywają alkoholu w godzinach od godz. 16.00-23.00 oraz spotyka się tam młodzież szkolna , która jest zagrożona demoralizacją. Zjawisko głównie występuje w rejonie podwórza przy ul. Armii Krajowej 31  . Osoby te będąc  swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny , dopuszczają się nieobyczajnych wybryków , używają słów wulgarnych i nadużywają alkoholu . Takie zachowania wpływają na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności , demoralizacje osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego. Ponadto w tut. KPP prowadzone jest postępowanie w którym wskazuje się jako by jeden z mieszkańców budynku nr. 31 przy ul. Armii Krajowej sprzedawał papierosy niewiadomego pochodzenia  uczniom Szkoły Podstawowej nr. 1 przy ul. Krzywej , co dodatkowo zachęca nieletnich do gromadzenia się w rejonie przyległego podwórza .

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

-  zmniejszenie w/w zachowań w/w zachowań aspołecznych

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców , a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez :

- konsultacje ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ząbkowicach   Śl. w trakcie spotkań z zarządem ,, Stare miasto ‘’ w ZOK

Ocena będzie realizowana po zakończeniu roku kalendarzowego podczas rozmów , spotkań z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

systematyczne kontrole miejsca zagrożonego tj. ul. Armii Krajowej, Kontrole będą dokonywane przez dzielnicowego, patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz Straż  Miejską (wystosowanie pisma do Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz Komendanta Straży Miejskiej o skierowanie w rejon ul. Armii Krajowej dodatkowych patroli)  

- w ramach obchodu rejonu służbowego przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

- działania ukierunkowane bezpośrednio na sprawców w/w wykroczeń ( stosowanie postępowania mandatowego, a w przypadku osób, które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.    

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: 

Straż Miejska w Ząbkowicach Śl. – oddziaływanie prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne                        

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w trakcie spotkań z zarządem ,,Stare Miasto” w siedzibie ZOK, Oficer prasowym KPP Ząbkowice Śl. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 organizowanie spotkań  z młodzieżą szkolną, prelekcje na temat konsekwencji prawnych w przypadku palenia wyrobów tytoniowych przez osoby poniżej 18 roku życia oraz  w miejscach objętych zakazem.

 
Rejon miejski nr 3 - st. sierż. Paweł Bielak  tel. 797-306-498, 74-8164-225
dzielnicowy.2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
ul. Chrobrego, Jasna, Jodłowa, Działkowca, Kusocińskiego, Lipowa, Modrzewiowa, Oś. Letnie, Parkowa, Partyzantów, Powstańców Warszawy, Proletaratczyków, Staszica, Zielona, Ziębicka, Żwirki i Wigury, Oś. Kwiatowe: (Astrowa, Bratkowa, Chabrowa, Daliowa, Dzwonkowa, Fiołkowa, Floksowa, Goździkowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Liliowa, Łubinowa, Makowa, Mieczykowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Plac Różany, Rumiankowa, Stokrotkowa, Tulipanowa), Kamieniecka, Ogrodowa, Łąkowa, Polna, Spokojna, Rzeczna, Cukrownicza, Diamentowa, Rubinowa

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Głównymi zagrożeniami występującym w rejonie służbowym nr 3 są przestępstwa i wykroczenia popełniane na terenie Stadionu Miejskiego OSiR a w szczególności na ogólnodostępnych otwartych górnych płytach gdzie znajdują się otwarte wiaty służące za schronienie zawodnikom w trakcie rozgrywanych meczy piłkarskich. Wiaty te są dewastowane i niszczone a także pod ich schronieniem osoby tam przebywające dopuszczają się wielu czynów zabronionych w szczególności wykroczeń społecznie uciążliwych. Czyny te popełniane są przez młodzież oraz przez osoby o ujemnej opinii społecznej. Przede wszystkim są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny( Dz.U.Nr 88, poz 553) tj art. 288 KK niszczenie mienia oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485) art. 62 posiadanie środków odurzających a także czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.u. nr109) tj. wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak używanie słów nieprzyzwoitych art. 141 kw oraz zaśmiecanie miejsca publicznego 145 kw a także art.124 kw niszczenie cudzej rzeczy. Istotnym problemem jest również spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jakim są tereny na których zlokalizowane są wiaty tj. art. 43' Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 123).
Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że czyny zabronione popełniane są przez całą dobę i występują na wskazanym terenie przez okres całego roku. Nasilenie następuje w okresie wiosennym a później letnim kiedy to pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Natomiast w czasie roku szkolnego występuje zagrożenie ze strony uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły którzy to udają się na teren stadionu w przerwach wolnych od zajęć lekcyjnych.
Ponadto od 01.01.2018 roku na terenie stadionu miejskiego OSiR miały miejsce 4 interwencje funkcjonariuszy Policji dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego, popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych a także przestępstw narkotykowych. W rozmowie z władzami klubów piłkarskich oraz osobami korzystającymi na co dzień z urządzeń i obiektów sportowych wynika, że na stadionie miejskim dochodzi do naruszeń ładu i porządku.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
- dążenie do wyeliminowania przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie stadionu miejskiego
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób korzystających z urządzeń i obiektów sportowych.
- poprawa wizerunku Policji, zwiększenie kontaktu z osobami przebywającymi w rejonie zagrożenia, władzami OSiR, władzami klubów sportowych
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przebywającej na terenie stadionu miejskiego
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:
- systematyczna kontrola terenu stadionu miejskiego w czasie obchodu rejonu służbowego działania przez okres 6 miesięcy
- wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania patroli w rejon stadionu termin do 27 sierpnia 2018 r.
- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania patroli SM w rejon parku termin do 27 sierpnia 2018 r.
- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego a w przypadku osób które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich działania przez okres 6 miesięcy
- nawiązanie współpracy z prezesem OsiR w zakresie pomocy w ujawnianiu sprawców czynów zabronionych oraz organizowania działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu mienia oraz zwiększania świadomości konsekwencji karnych wśród młodzieży a także propagowania kultury fizycznej zdrowego stylu życia
- nawiązanie współpracy z władzami klubów sportowych mieszczących się przy stadionie w zakresie pomocy w ujawnianiu sprawców czynów zabronionych oraz organizowania działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu mienia oraz zwiększania świadomości konsekwencji karnych wśród młodzieży a także propagowania kultury fizycznej zdrowego stylu życia
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem  planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Straż Miejska Ząbkowice Śl. oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
− w trakcie obchodu informowanie osób spędzających czas na terenie stadionu o możliwości reagowania na nieprawidłowości za pośrednictwem KMZB oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia powiadomienia Dyżurnego KPP Ząbkowice Śląskie lub operatora nr alarmowego 112.
− informowanie prezesa OSiR o możliwościach prawnych i sposobach przeciwdziałania aktom wandalizmu oraz wykroczeniom i przestępstwom szczególnie uciążliwym
− informowanie władz klubów sportowych o możliwościach prawnych i sposobach przeciwdziałania aktom wandalizmu oraz wykroczeniom i przestępstwom szczególnie uciążliwym

Rejon miejski nr 4 - sierż.szt. Jacek Piotrowski tel. 797-306-496, 74-8164-225
dzielnicowy.4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Asnyka, Głowackiego, Kolejowa, Matejki, Melioracyjna, Mickiewicza, Niepodległości, Orkana, Os.XX lecia, Przemysłowa, Strzelińska, Traugutta, Waryńskiego, Wrocławska, Zacisze, Żeromskiego

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:  

Głównymi zagrożeniami występującym w rejonie służbowym nr 4 są przestępstwa i wykroczenia popełniane na terenie dworca PKP i PKS mieszczącego się przy ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich, związane z gromadzeniem się osób zakłócających ład i porządek publiczny.Przede wszystkim są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. Nr 109 ) tj. Wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak zaśmiecanie miejsca publicznego art 145 kw, niszczenie mienia 124 kw. Czyn zabronione określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr. 88 poz. 553) tj. 288 kk. Czyn określony w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43' a także czyny określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 179 poz 1485) tj. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii art. 62. Z uzyskanych informacji oraz własnego rozpoznania zagrożenia wynika, że opisane czyny zabronione   występują w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

-   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zagrożenia jak również osób podróżujących.

- poprawa wizerunku Policji, zwiększenie kontaktu z osobami przebywającymi w rejonie zagrożenia

- dążenie do wyeliminowania czynów zabronionych popełnianych na terenie dworca PKP i PKS.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

-  wystosowanie pisma do kierownika Ogniwa Parolowo- Interwencyjnego w celu kierowania patroli w rejon placu zabaw termin do 28 luty 2019 r.

- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. w celu kierowania patrolu w rejon dworca PKP i PKS na II zmianie, termin do 28 luty 2019

- systematyczna kontrola dworca PKP i PKS w czasie obchodu rejonu służbowego do czasu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.

- wystosowanie pisma do Komendanta Straży Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim w celu kierowania  patroli w rejon dworca PKP, PKS  termin do 28 luty 2019 r.

- działania ukierunkowane bezpośrednio na ujawnienie sprawców wykroczeń lub przestępstw (stosowanie postępowania mandatowego, a w przypadku osób, które notorycznie dopuszczają się łamania przepisów prawa, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., działania przez okres 6 miesięcy

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Straż Miejska Ząbkowice Śl., oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

- Straż Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim, celem zwiększenia patroli w rejonie zagrożenia, informowanie o ujawnionych nieprawidłowościach oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób podróżujących oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego. 

- Stała współpraca z mieszkańcami zamieszkującymi w rejonie zagrożenia celem pozyskiwania informacji o powstałych nieprawidłowościach.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- w trakcie obchodu rejonu służbowego nr 4 informowanie mieszkańców o czynach zabronionych popełnianych na terenie dworca PKP, PKS. Dzielnicowy w trakcie rozmów ze społeczeństwem będzie informował o tym aby w przypadku zauważenia przez mieszkańca osób dopuszczających się wszelkich naruszeń ładu i porządku publicznego na terenie dworca PKP i PKS, każdorazowo informowali o tym fakcie dyżurnego tut. KPP

- stały kontakt i współpraca ze Strażą Ochrony Kolei w Kamieńcu Ząbkowickim

- dzielnicowy w trakcie spotkania z zarządem osiedla i mieszkańcami będzie przekazywać oraz uzyskiwać informacje na temat wykroczeń oraz przestępstw popełnianych w rejonie zagrożenia.

- prelekcje w Szkole Podstawowej Nr 3 mające na celu uświadamianie dzieci i młodzieży o konsekwencjach popełniania czynów zabronionych.

 

Rejon pozamiejski nr 5 - asp. sztab. Krzysztof Krawczyk tel. 797-306-493, 74-8164-223
dzielnicowy.7@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Braszowice, Grochowiska, Pawłowice, Strąkowa, Tarnow, Olbrachcice Wlk., Kluczowa, Koziniec, Brodziszów, Zwrócona

 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Rejon nr 5 obejmuje teren 10 wsi na terenie gm. Ząbkowice Śl. Głównym problemem według przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wsi oraz ich sołtysami jest gromadzenie się osób nieletnich w porze wieczorowo- nocnej na terenie skweru   przy remizie OSP  w miejscowości Olbrachcice Wlk. Jak ustalono w rozmowie z sołtysem wsi Olbrachcice Wlk w przeszłości dochodziło w tym miejscu  do aktów wandalizmu polegających na  niszczeniu infrastruktury placu , zaśmiecania, jak również może dochodzić do aktów demoralizacji nieletnich poprzez spożywania przez młodzież napojów alkoholowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia :

Dążenie do eliminacji zjawisk opisanych w pkt 1 poprzez przeprowadzanie ciągłych kontroli miejsca w porze wieczorowo – nocnej . Zapobieżenie aktom wandalizmu. Działania te mają na celu wyeliminowania negatywnego zjawiska poprawę wizerunku policji jak również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów. :

Do dnia 15.02.2019 wystosować pisma do kierownika OPI Ząbkowice Śl. oraz Straży Miejskiej z prośbą o zwiększenie  ilości patroli w tym miejscu.  Podczas zebrań sołeckich jak również zebrań OSP uczulić mieszkańców aby zwracali uwagę na akty wandalizmu. W trakcie zebrań OSP Olbrachcice informować młodzież o skutkach prawnych związanych zniszczeniem mienia jak i spożywania przez nich napojów alkoholowych. W przypadku ujawnienia  sprawców niszczenia mienia - stanowcze ich represjonowanie.

4. Podmioty współpracujące w realizacji zadania priorytetowego, wraz ze wskazanie planowanych przez nie działań.

Do współpracy w czasie powyższych działań  zostanie włączony sołtys wsi  Rada sołecka, członkowie oraz druhowie młodsi OSP Olbrachcice Wlk. Mieszkańcy wsi mogą informować o nieprawidłowościach poprzez internetowy portal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Straż Miejska - poprzez zwiększenie liczby patroli w tym miejscu

5. Proponowany sposób przekazania społeczności o działaniu priorytetowym.

Udział w zebraniach sołeckich odbywających się na terenie wsi. Rozmowy z radnymi proboszczami. Stanowcze represjonowanie sprawców wykroczeń. 


Rejon pozamiejski nr 6 - asp. Michał Wojtaszek tel. 797-306-494, 74-8164-223
dzielnicowy.6@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Sulisławice, Rakowice, Siodłowice, Szklary Huta, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Stolec, Jaworek
 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Rejon nr 6 obejmuje teren 10 wsi na terenie gm. Ząbkowice Śl. Głównym zdiagnozowanym problemem wsi na podległym mi rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie wejścia do kopalni (miejscowość Szklary Huta)

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- W miejscowości Szklary Huta dążenie do eliminacji zjawisk opisanych w pkt. 1 poprzez regularne kontrole miejsca zagrożonego a tym samym zmniejszenie zachowań aspołecznych.
- Poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o powyższym problemie celem dokonania kontroli przez w/w. Działania te mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

W ramach służby obchodowej regularne kontrole wskazanego miejsca, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia z art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz 145 KW. Sporządzenie wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śl. celem zadaniowania podległych mu funkcjonariuszy do kontroli wskazanych miejsc.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: 

Do współpracy w czasie powyższych działań zostanie włączony Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl., w którym zostaną przeprowadzone rozmowy na temat powyższego zjawiska. Straż Miejska aby wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonała kontroli w/w miejsca.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami wsi. Udział w zebraniach sołeckich odbywających się na terenie wsi.  Rozmowy z radnymi, proboszczami oraz sołtysami. Stanowcze represjonowanie sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych oraz drogowych.
 
(źródło: st.asp. A.Chochorowski)
 

Rewir Dzielnicowych II

 

zastępujący Kierownika Rewiru Dzielnicowych  st. asp. Arkadiusz Chochorowski
 

tel. (74) 8164 - 247

tel. 797-306-482


Dzielnicowi dostępni są pod numenami telefonów komórkowych lub stacjonarnych w godzinach pełnienia służby.

 

Rewir Dzielnicowych II obejmuje zgodnie z podziałem administracyjnym miasto i gminę Bardo, gminę Ciepłowody i gminę Stoszowice, w skład którego wchodzą następujące rejony służbowe:

 

Rejon miejski nr 7 - mł. asp. Artur Wołyniec tel. 797-306-480, 74-8171-207
dzielnicowy.10@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące ulice:
Grunwaldzka, 1-Maja, Cmentarna, Fabryczna, Główna, Jagiellońska, Kolejowa, Kościuszki, Krakowska, Kwiatowa, Leśna, Męki Pańskiej, Mickiewicza, Noworudzka, Ogrodowa, pl. Wolności, pl. Kasztelański, Polna, Różańcowa, Rynek, Skalna, Spacerowa, Zielona;

 
punkt przyjęć interesantów - Bardo, pl. Wolności 4, w każdą środę w godz. od 9.00 do 12.00
 
cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: rejon nr 7 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren miejscowości Bardo. Głównym problemem występującym na opisanym terenie są negatywne zachowania osób, które wbrew przepisom art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości spożywają alkohol w parku pomiędzy Rynek przy nr 4, a ul. Główną nr 31 oraz w okolicy byłej pizzerii i sklepu spożywczego na Placu Kasztelańskim.

2. Zakładany cel do osiągnięcia: dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolicznych miejsc o różnych porach dnia i nocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisywanych miejscowości. Nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym, a także poprawa wizerunku policji i zwiększenie kontaktu z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów: przeprowadzane podczas obchodów rozmowy z właścicielami sklepów spożywczych, właścicielami placówek handlowych. W terminie do 20 lutego  2019 r. sporządzenie stosownej ulotki, przedstawiającej konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.  Ponadto funkcjonariusze OPI KPP Ząbkowice Śląskie, zostaną zobligowani, aby w czasie patrolu opisywanej miejscowości kontrolowali w/w miejsca z uwagą na osoby popełniające wykroczenia z art. 43' UOWT, a w przypadku ich ujawnienia nakładali grzywny w postaci mandatu karnego, lub sporządzali stosowną dokumentację o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: w czasie działań priorytetowych zostanie nawiązania współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bardzie oraz Urzędem Miasta i Gminy w Bardzie, gdzie zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami na temat newralgicznego problemu. Ponadto na tablicach informacyjnych na terenie miasta zostaną rozwieszone ulotki informujące o konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym: rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami, wywieszenie stosownych ulotek na tablicach informacyjnych, na terenie  Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Centrum Kultury i Promocji w Bardzie oraz lokalnych sklepach spożywczych. W początkowej fazie działań, udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia. W przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

 

Rejon pozamiejski nr 8 - asp. Sebastian Hamela tel. 797-306-481, 74-8171-207
dzielnicowy.9@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Dębowina, Laskówka, Brzeźnica, Opolnica, Dzbanów, Potworów, Grochowa, Przyłęk, Janowiec;


punkt przyjęć interesantów - Bardo, pl. Wolności 4, w każdą środę od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
rejon nr 8 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren dziewięciu wsi na terenie gm. Bardo t.j. miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Potworów, Przyłęk, Janowiec, Laskówka, Dzbanów, Opolnica i Dębowina. W rozmowie z mieszkańcami podległego rejonu ustalono, że widocznym problemem występującym na w/w terenie są negatywne zachowania osób gromadzących się w okolicy elektrowni wodnej w m. Opolnica oraz przy tamie w pobliżu rzeki Nysa Kłodzka. Osoby opisane w przedstawionym problemie popełniają wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak zaśmiecanie miejsca publicznego, używanie słów wulgarnych w m. publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz w okresie występowania podwyższonych temperatur, pomimo obowiązującego zakazu kąpiel w Nysie Kłodzkiej w pobliżu tamy oraz opisywanej elektrowni wodnej. Sytuacje te mają miejsce w ciągu tygodnia w godzinach późno - popołudniowych i wieczornych a w okresie występowania wyższych temperatur powietrza, przez cały dzień.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolicy w/w miejsca o różnych porach dnia i tygodnia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisywanej miejscowości. Nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:
przeprowadzane regularne kontrole newralgicznego miejsca o różnych porach dnia i tygodnia, w szczególności w czasie szkolnych przerw w nauce t. j. w m. lutym w czasie trwania ferii zimowych, w m. kwietniu w czasie trwania Świąt Wielkanocnych, w m. maju w czasie trwania tzw. przedłużonego weekendu majowego, w m. czerwcu w czasie trwania przedłużonego weekendu w związku z Bożym Ciałem, w czerwcu i lipcu, przez cały okres ich trwania z uwagi na podwyższone temperatury powietrza, koniec roku szkolnego i rozpoczynający się okres wakacyjny. Ponadto funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KPP Ząbkowice Śląskie oraz dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych I oraz II KPP Ząbkowice Śląskie, zostaną zobligowani, aby w czasie patrolu opisywanej miejscowości lub w czasie przejazdu na interwencję do m. Opolnica, kontrolowali okolice w/w miejsca z uwagą na osoby gromadzące się. W przypadku ujawniania takich osób, sporządzali stosowna dokumentację celem przekazania do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich lub kończyli sprawę na drodze postępowania mandatowego w przypadku ujawnienia osób popełniających wykroczenia. Opisywane działania prowadzone będą do 31 stycznia 2018 r.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
w czasie działań priorytetowych zostanie nawiązania współpraca z Nadleśnictwem Bardo Śląskie, a w szczególności ze strażą leśną, która regularnie dokonuje kontroli terenów leśnych przyległych do opisywanego miejsca leśnictw Opolnica oraz Wilcza. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z Państwową Strażą Rybacką, aby w trakcie kontroli wędkarzy dokonujących połowów ryb wzdłuż Nysy Kłodzkiej, zwracali również uwagę na opisywane w pkt. 1 miejsce i reagowali na ujawnione wykroczenia społecznie uciążliwe. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z firmami "Ski-Raft" oraz "Rafting" z m. Bardo, zajmującymi się spływami pontonowymi Nysą Kłodzką, aby ich pracownicy w przypadku ujawnienia wykroczeń opisywanych w pkt. 1, każdorazowo sprawę zgłaszali na Policję.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
rozmowy z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, regularne kontrole opisywanego miejsca, a w przypadku ujawnienia popełniania wykroczeń, każdorazowo stosowanie odpowiednich środków represji z karaniem na drodze postępowania mandatowego oraz sporządzeniem dokumentacji do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich włącznie. Ponadto w czasie tzw. "pogadanek" w placówkach oświatowych na podległym terenie, uczniom będą przedstawiane informacje na temat obowiązującego zakazu kąpieli w opisywanym miejscu oraz konsekwencje prawne w przypadku popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych. Ponadto w terminie do 15 lutego 2019 r. zostanie sporządzono stosowna ulotka, z informacjami na temat zakazu kąpieli w okolicy tamy w m. Opolnica oraz konsekwencjami prawnymi stosowanymi w do osób nie stosujących się obowiązujących przepisów prawa.

 

Rejon pozamiejski nr 9 - asp. sztab. Rafał Smela tel. 797-306-479, 74-8164-234, 74-8103-560
dzielnicowy.11@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości:
Ciepłowody: ul. Ząbkowicka, Kolejowa, Ogrodowa, Polna, Dobrzenicka, Szkolna, Boczna, Osiedle, Sportowa, pl. Mickiewicza, Stawowa, miejscowości: Karczowice, Kobyla Głowa, Koźmice, Tomice

 

punkt przyjęć interesantów - Ciepłowody, pl. Mickiewicza  2, w każdy wtorek od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównym problemem i zarazem zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 9 jest spożywanie alkoholu na przystanku autobusowym w m. Koźmice. Zagrożenie to występuje w godzinach popołudniowych i wieczorowych oraz w weekendy we wskazanym miejscu. Informacje tą przekazała Sołtys wsi Halina Zapotoczna. Ustalenia własne poczynione w ramach realizacji zadań przez dzielnicowego, między innymi rozmowy z mieszkańcami wsi. Także zagrożenie to wskazywanie było w KMZB.

2.Zakładany cel do osiągnięcia:

Głównym celem do osiągniecie jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscu objętym  zakazem.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

– w ramach służby obchodowej dokonywać systematycznych kontroli miejsca objętego działaniem priorytetowym.
– do 28.02.2019 zostanie przesłane pismo do kierownika OPI KPP Ząbkowice Śląskie celem zadaniowania patroli do służby.
– o 28.02.2019 opracować ulotkę informacyjną dotyczące zadania priorytetowego oraz o konsekwencjach prawnych wynikających nieprzestrzegania art. 43’ ustawy.
– do 15.03.2019 przeprowadzić zebranie wiejskie wspólnie z radą sołecką wsi Koźmice na którym zostanie omówione zadanie priorytetowe.
– Nawiązać i zacieśnić współpracę z instytucjami poza policyjnymi takimi jak sołtys wsi Koźmice, rada wsi Koźmice.

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Rada Sołecka Wsi Koźmice, Sołtys Wsi.

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami, sołtysem wsi, oficer KPP Ząbkowice Śląskie zamieści na stronie internatowej stosowną informacje jak również w prasie lokalnej. Kolportaż ulotek informacyjnych. Podczas przeprowadzania pogadanek w ZSS Ciepłowody dotrzeć do dzieci z informację o negatywnych skutkach spożywania alkoholu oraz potencjalnych zagrożeniach z tym związanych

 

Rejon pozamiejski nr 20 - asp. sztab. Jarosław Kępka tel. 513-922-815, 74-8164-234, 74-8103-560

dzielnicowy.14@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości:
Baldwinowice, Brochocim, Cienkowice, Czesławice, Dobrzenice, Jakubów, Janówka, Muszkowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowice, Wilamowice

 

punkt przyjęć interesantów - Ciepłowody, pl. Mickiewicza 2, w każdy wtorek od godz. 9.00 do 12.00

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównym zagrożeniem i problemem występującym w rejonie służbowym nr 20 jest aspołeczne zachowanie osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem tj: świetlica wiejska usytuowana w miejscowości Baldwinowice. W trakcie przeprowadzanych rozmów ze społeczeństwem oraz własnego rozpoznania w rejonie nr 20 a także z ustaleń z sołtysem wsi Baldwinowice stwierdzono, że osoby gromadzą się w rejonie tej świetlicy gdzie spożywają alkohol. Zaznaczyć również należy iż na przełomie 2017 i 2018 roku dwukrotnie doszło tam do uszkodzenia elewacji budynku która została kompleksowo odrestaurowana. Ważnym elementem jest również to w jednym z pomieszczeń świetlicy została utworzona Kaplica która jest wykorzystywana do odprawiania mszy przez lokalnego proboszcza parafii gminy Ciepłowody.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu z w miejscach objętych zakazem)

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców jak również zwiększenie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

1. Systematyczne kontrole wskazanego miejsca w czasie obchodu. Do dnia 28 luty 2019 roku opracować ulotkę dotyczącą zadania priorytetowego oraz konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania art. 43’ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

2. Również do dnia 28 luty 2019 roku przekazać pismo dla kierownika OPI KPP   Z-ce Śl. celem zadaniowania patroli do służby.  Natomiast do dnia 20 marca 2019 roku przeprowadzić zebranie z mieszkańcami wsi Baldwinowice w związku ze wskazanym zadaniem priorytetowym.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Rada wsi Baldwinowice

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Prowadzenie rozmów z sołtysem wsi, mieszkańcami oraz za pośrednictwem Oficera prasowego KPP Ząbkowice Śląskie zamieszczenie na stronie internetowej stosownej informacji jak również w lokalnej prasie.

 

Rejon pozamiejski nr 10 - mł. asp. Wojciech Józwiszyn tel. 797-306-477, 74-8164-234, 74-8181-809
dzielnicowy.13@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Budzów, Stoszowice, Budzów Kolonia, Mikołajów, Żdanów, Przedborowa;

 

punkt przyjęć interesantów - Stoszowice 97 (budynek Urzędu Gminy), w każdy czwartek od godz. 9.00 do 12.00

 

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Głównymi zagrożeniami występującym w rejonie służbowym nr 10 są wykroczenia popełniane na terenie przystanku autobusowego w miejscowości Stoszowice, terenu przyległego do Urzędu Gminy Stoszowice oraz w pobliżu dwóch sklepów spożywczych w Stoszowicach. Przede wszystkim są to wykroczenia społecznie uciążliwe takie jak spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Są to czyny zabronione określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43'. Z uzyskanych informacji, własnego rozpoznania a także z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że opisane czyny zabronione występują najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolic o różnych porach dnia i różnych dniach tygodnia
− zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego zagrożenia (przystanek w Stoszowicach, teren Urzędu Gminy Stoszowice oraz teren w pobliżu dwóch sklepów spożywczych w Stoszowicach)
− poprawa wizerunku Policji

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

- przeprowadzanie rozmów z właścicielami sklepów spożywczych odnośnie stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która m.in. reguluje przesłanki, zasady i tryb wydawania, cofania i wygasania zezwoleń na hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi.
- sporządzenie ulotki na temat odpowiedzialności karnej ponoszonej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. 1982. nr 35 poz 230) tj. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43'.
- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych w szczególności miejscowość Stoszowice ( przystanek autobusowy, teren Urzędu Gminy Stoszowice, teren przyległy do dwóch sklepów w Stoszowicach ) . Kontrole będą dokonywane przez dzielnicowego w czasie pełnienia służby- w okresie trwania działań.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: 

− Urząd Gminy Stoszowice- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami we wskazanych miejscach- sołtys wsi Stoszowice, rada gminy Stoszowice.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami

- wywieszenie stosownych ogłoszeń na terenie Urzędu Gminy Stoszowice
- w początkowej fazie udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia.
-w przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

 

Rejon pozamiejski nr 11 - sierż. sztab. Krzysztof Krowicki tel. 797-306-478, 74-8164-234, 74-8181-809

dzielnicowy.12@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:
Srebrna Góra, Grodziszcze, Kolonia Grodziszcze I i II, Różana, Jemna, Kolonia Lutomierz, Lutomierz, Rudnica, Kolonia Stoszowice, Kolonia Budzów;

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Rejon nr 11 w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich obejmuje teren ośmiu wsi na terenie gm. Stoszowice t.j. miejscowości Srebrna Góra, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Kolonia Grodziszcze, Lutomierz, Kolonia Lutomierz i Różana.. Głównym zagrożeniem i  problemem występującym na podległym terenie jest niezachowanie przez właścicieli środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności psów, osób nieprzestrzegających przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku ''o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach'' , oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń. W trakcie przeprowadzania rozmów z mieszkańcami oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie nr 11 stwierdzono, że zjawisko niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia występuje najczęściej w miejscowości Różana o różnych porach dnia i różnych dniach tygodnia. Psy biegają po drodze stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym oraz pieszym. Takie zachowania wpływają na słabe poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustanowionego porządku prawnego. 

2.Zakładany cel do osiągnięcia:

- dążenie do eliminacji zjawiska opisanego w pkt. 1 poprzez regularne kontrole okolic o różnych porach dnia i różnych dniach tygodnia

- nawiązywanie kontaktów z sołtysem oraz mieszkańcami rejonu służbowego w celu uzyskiwania informacji na temat innych zagrożeń w podległym rejonie służbowym a także poprawa wizerunku policji i zwiększenie kontaktu z mieszkańcami.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów:

- przeprowadzanie rozmów z właścicielami zwierząt na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- sporządzenie ulotki na temat odpowiedzialności karnej ponoszonej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych w szczególności miejscowości Różana. Kontrole będą dokonywane przez dzielnicowego w czasie pełnienia służby- w okresie trwania działań.

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Urząd Gminy Stoszowice Referat Rozwoju – rozmowa z pracownikami na temat powyższego zjawiska. Osoby te zostaną zobowiązane do przeprowadzania rozmów z właścicielami zwierząt na temat konsekwencji prawnych wynikających z braku reagowania na wykroczenia z art 77 kw

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami we wskazanych miejscach- sołtys wsi Różana, rada gminy Różana.

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- rozmowy dyscyplinujące z mieszkańcami

- wywieszenie stosownych ogłoszeń na terenie Urzędu Gminy Stoszowice oraz m. Różana.

- w początkowej fazie udzielaniu pouczeń oraz rozmów dyscyplinujących w stosunku do osób popełniających opisywane wykroczenia.

- w przypadku braku reakcji na tego typu formy represji, stosowanie grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego oraz wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. 

 

punkt przyjęć interesantów - Stoszowic 97, w każdy czwartek od godz. 9.00 do 12.00;

 

Gmina Stoszowice zajmuje łącznie 110 km2 powierzchni. W jej skład wchodzi 11 wsi zamieszkiwanych przez 5800 mieszkańców.

Gmina Ciepłowody zajmuje łącznie 77 km2 powierzchni. W jej skład wchodzi 17 wsi zamieszkiwanych przez 3300 mieszkańców.

 

(Źródło: asp. sztab. Artur Sikorski)

 

 

Rewir Dzielnicowych w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych   asp. sztab.   Maciej Szostak

 

tel. (74) 8175 - 107

tel. 797-306-492

 

 

Dzielnicowi rewiru Złoty Stok przyjmują interesantów w siedzibie rewiru

ul. Wojska Polskiego 30, 57-250  Złoty Stok

w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00;

 

oraz w siedzibie Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim 

ul. Złotostocka 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00.

 

Rejon miejski nr 12 - mł. asp. Adam Kubień tel. 797306490;

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Złotym Stoku:

Rynek, 3-go Maja, Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Chrobrego, Skwer Jana Pawła II, Sudecka, Kłodzka, Spacerowa, Św. Jadwigi, Leśna, Wolności, Słoneczna, Gajowa, Krzywa, Krótka, Niska, Ogrodowa, Wiejska, Wąska, Plac Kościelny, Staszica, Złota, Lelewela, Plac Mickiewicza, Traugutta, Kolejowa, Strzelecka, Górnicza, Sienkiewicza, Oś. Chemików, Radosna, Polna, Stawowa, Kasprowicza, Żeromskiego oraz inne utworzone na terenie miasta.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2019 r, do 31.07.2019 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego analizy zdarzeń w SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa   stwierdzono, że  zidentyfikowanym problemem i zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 12 pomimo podejmowanych działań priorytetowych są aspołeczne zachowania osób dokonujących kradzieży sklepowych na terenie miasta Złotego Stoku.

  Zakładany cel do osiągnięcia.

Wzmożone kontrole w rejonie sklepów w rejonie miejscowości Złotego Stoku, eliminacja często występujących kradzieży sklepowych. Poprawa wizerunku Policji w oczach mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z lokalną społecznością, co umożliwi dalsze pozyskiwanie informacji dotyczących zagrożeń.

 

Rejon pozamiejski nr 13 - asp. sztab. Grzegorz Hefka tel. 797306491

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości: 

Laski, Mąkolno, Chwalisław, Błotnica, Płonica oraz miejscowości gminy Kamieniec Ząbkowicki: Sosnowa i Ożary.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2019 r, do 31.07.2019 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego analizy zdarzeń w SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa , spotkań z Sołtysem wsi Laski oraz rozmowy ze społeczeństwem  rejonu służbowego nr 13 zdiagnozowano, iż problemem w rejonie 13 jest gromadzenie  się młodzieży w rejonie placu zabaw  i ma tam dochodzić do aktów dewastacji mienia i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Zdecydowano o dalszym dozorowaniu tego terenu, gdyż będzie to okres wiosenny i młodzież tam najprawdopodobniej będzie przesiadywać.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja negatywnych zachowań wynikających ze spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przez ustawę oraz naruszeń dotyczących naruszeń obyczajności publicznej, zaśmiecanie i zakłócanie ciszy nocnej.

Przeprowadzanie rozmów z młodzieżą mające na celu edukację oraz eliminowanie wśród młodzieży negatywnych zachowań jak również wskazanie problemu dewastacji jako niszczenie dobra, które ma służyć mieszkańcom lasek.

Poprawienie wizerunku Policji w oczach mieszkańców dając im odczuć, że instytucja Policji dba o ich dobra i interesuje się wskazanymi problemami społecznymi.

 

Rejon miejski nr 14 -  st. sierż. Damian Bieńko tel. 797306489

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice i miejscowości: 

Kamieniec Ząbkowicki, ulice: Kolejowa, Szkolna, Wiejska, Boczna, Leśna, Zielona, Węglowa, Kręta, Piaskowa, Ogrodowa, Parkowa, Bratkowa, Astrowa, Różana, Gajowa, Krótka, Złotostocka, Ząbkowicka,   Paczkowska, Lipowa, Krzyżowa, Kościelna, Chrobrego, Kłodzka, Wileńska, Wąska, Wodociągowa, Szpitalna, Skorolecka, Mostowa, Cicha, Zamkowa, Nauczycielska, Plac Kościelny, Trzydziestolecia, Oś. Krzywoustego, Urzędnicza, Daleka, Pl. Błonie, Basztowa, Sadowa oraz inne utworzone na terenie Kamieńca Ząbkowickiego.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2019 r, do 31.07.2019 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego analizy zdarzeń w SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  kolejnym zidentyfikowanym problemem i zagrożeniem występującym w rejonie służbowym nr 14 są incydenty związane z przestępczością przeciwko mieniu na dworcu PKP na ul. Dworcowej w Kamieńcu Ząbkowickim, a także nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz osób popełniających wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, mieniu, obyczajności publicznej jak i urządzeniom użytku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja zachowań związanych z niszczeniem mienia i dopuszczaniem się innych wykroczeń społecznie uciążliwych.

Poprawa wizerunku Policji w oczach społeczeństwa, a tym samum zwiększenie kontaktu      z lokalną społecznością, co umożliwi dalsze pozyskiwanie informacji dotyczących zagrożeń.

 

Rejon pozamiejski nr 15 - mł. asp. Paweł Piątkiewicz tel. 797306488

dzielnicowy.kamieniec_zabkowicki4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Byczeń, Śrem, Topola, Pomianów Górny, Mrokocin, Chałupki, Doboszowice, Sławęcin, Suszka i Starczów.

 

Plan priorytetowy obowiązuje od dnia  01.02.2019 r, do 31.07.2019 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego analizy zdarzeń w SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa   stwierdzono, że n/n osoby wywożą i wyrzucają nieleganie śmieci przede wszystkim w rejonie wsi Suszka oraz Topola a także przy akwenie wodnym Bartniki. Niszczą przy tym zieleń i doprowadzają do zatruwania zwierząt i roślinności. Szczególnie w okresie letnim gdy dojazd do takich miejsc jest ułatwiony nasila się zjawisko nielegalnie wywożonych śmieci i zaśmiecania terenów zielonych co też zgłaszane jest poprzez Krajową Mapę Zagrożeń.

            W ostatnim okresie duzym problemem stało się również zanieczyszczanie dróg w rejonie Byczenia, Doboszowic, Pomianowa Górnego i Mrokocinia przez samochody ciężarowe wywożące surowce z funkcjonujących tam kopalni poprzez wywożenie błota na jezdnie.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa wizerunku Policji w oczach mieszkańców, a tym samum zwiększenie kontaktu z lokalną społecznością, co umożliwi dalsze pozyskiwanie informacji dotyczących zagrożeń. Zmniejszenie i wyeliminowanie przestępczości związanej z nielegalnym wywożeniem śmieci w rejony lasów, pól i łąk a także akwenów wodnych oraz zanieczyszczaniem środowiska.

Eliminacja zanieczyszczeń dróg w rejonie wsi Doboszowice, Byczeń, Pomianów Górny i Mrokocin.

 

 

Rewir Dzielnicowych w Ziębicach

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych  asp. sztab. Ireneusz Przywara

 

tel. (74) 8191 - 211

tel. 797-306-487

 

 

 

Rejon miejski nr 16 - asp. Tomasz Kuś tel. 797-306-483

dzielnicowy.ziebice5@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Ziębicach:

Bohaterów Getta, Browarna, Chrobrego, Garbarska, Gazowa, Ceramiczna, Graniczna, Grunwaldzka, Jagielońska, Klasztorna, Kolejowa, Krótka, Lompego, Łąkowa, Mokra, Murarska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Oławska, Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, Piastów Ziębickich, 1-go Maja, Pilichowska, Plac Strażacki, Podwale, Pocztowa, Podmiejska, Polna, Przemysłowa, Pusta, Sienna, Sportowa, Stawowa, Stolarska, Wałowa/ od ul. Wojska Polskiego dołem do ul. Przemysłowej/ Witosa,  Władysława Łokietka, Wrocławska, Zawiszy.

 

Cele priorytetowe do 31.07.2019 roku:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    
Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 16 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji ,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest w Ziębicach ul. Przemysłowa okolice przystanku PKS oraz placu rekreacyjnego, gdzie osoby młode grupują się w okolicach przystanku i placu rekreacyjnego, nadużywają alkohol, zaczepiają przechodniów, niszczą mienie. Zazwyczaj dzieje się to w godz: 16:00-22:00. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają miejsca publiczne oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu). 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach, Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwecyjnego w czasie pełnienia służby.

Poinformować o działaniach  UM Ziębice oraz członków rady miejskiej z Ziębic, Straż Miejską w Ziębicach.

Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właścicieli  sklepów z alkoholem w rejonie działania priorytetowego na obowiązujące przepisy w celu przeciwdziałania wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży. 

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

Rejon miejski nr 17 - sierż. sztab. Stanisław Sanocki tel. 797-306-485

dzielnicowy.ziebice3@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące ulice w Ziębicach:

Boczna, Cicha, Dębowa, Gliwicka, Jana Pawła II,  Jelenia, Kościelna, Kościuszki, Kolonia Górnik, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Osiedle Kopernika, Parkowa, Piastowska, Plac Szpitalny, Plac Wolności, Rynek, Rzeźnicza, Słoneczna,  Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Środkowa, Wałowa /od ul. Przemysłowej górą do ul. Wojska Polskiego, Wąska,  Wojska Polskiego, Zamkowa.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    
Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 17 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji, oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest ul. Wojska Polskiego w Ziębicach okolice przystanku PKS oraz placu przy parkingu TESCO i Osiedlu Kopernika, gdzie osoby starsze jak i młode grupują się i nadużywają alkohol. Zjawisko to ma miejsce przez okres całego tygodnia. Nasilenie zjawiska następuje szczególnie w okresie od poniedziałku do piątku na pierwszej i drugiej zmianie. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecają. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają tzw „tereny zielone” oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego,

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach, Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby. Poinformować o działaniach  UM Ziębice oraz członków rady miejskiej z Ziębic, Straż Miejską w Ziębicach. Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole
z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właścicieli  sklepów z alkoholem w obrębie rejonu działania priorytetowego  – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

Rejon pozamiejski nr 18 - asp. sztab. Tomasz Cieśla tel. 797-306-486

dzielnicowy.ziebice2@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Bożnowice, Brukalice, Czerńczyce, Henryków, Jasienica, Nowina, Nowy Dwór, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Witostowice, Wigancice.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 18 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji z sołtysem oraz radnymi,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest miejscowość Henryków szczególnie uliczka prowadząca od ul. Henryka Brodatego do Kościoła wraz z dwiema bramami gdzie osoby starsze jak i  młode grupują się i nadużywają alkohol, zakłócaj ład i porządek publiczny, zaśmiecają i niszczą mienie. Zazwyczaj dzieje się to przez cały tydzień. Nasilenie zjawiska następuje szczególnie od piątku do niedzieli i dni wolne w godz: 18:00-22:00. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają tzw „tereny zielone”oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach,

- ilości skarg napływających do dzielnicowego, sołtysa wsi Henryków a także UM Ziębice.Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby.

- Poinformować o działaniach sołtysa oraz członków rady miejskiej z Bożnowic.

- Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. ​Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole

z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właściciela  sklepu w obrębie przystanku komunikacji publicznej – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

Rejon pozamiejski nr 19 - sierż. sztab. Marcin Wawros tel. 797-306-484

dzielnicowy.ziebice4@zabkowice-slaskie.wr.policja.gov.pl;

W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości:  

Biernacice, Kolonia Biernacice, Głęboka, Dębowiec, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Osina Mała, Osina Wielka, Osinka, Rososznica, Pomianów Dolny, Służejów, Starczówek.

 

cele priorytetowe realizowane do 31.07.2019 r.:

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.    
Głównymi  problemami występującym w rejonie służbowym nr 19 są  aspołeczne zachowania się osób nadużywających alkoholu, i nieprzestrzegających przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń z Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2013.482.) 

            1.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

            2.Wykroczenia przeciwko mieniu,

            3.Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,

            4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

            W trakcie przeprowadzonych rozmów z lokalnym społeczeństwem i konsultacji ,oraz własnego rozpoznania zagrożeń w rejonie służbowym stwierdzono, że głównym problemem tego rejonu jest miejscowość Starczówek okolice sklepu, świetlicy, remizy strażackiej i przystanku PKS gdzie osoby w szczególności młode grupują się i nadużywają alkohol. Zazwyczaj dzieje się to w godzinach popołudniowych, nasilenie zjawiska następuje szczególnie od piątku do niedzieli i dni wolne. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby  będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, używają słów nieprzyzwoitych i wulgarnych w miejscach publicznych. Zaśmiecają oraz dopuszczają się niszczenia mienia i niszczenia urządzeń użytku publicznego. Takie zachowania wpływają negatywnie na  poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, demoralizację osób małoletnich oraz osłabiają zaufanie społeczeństwa do służb odpowiadających za utrzymanie ustawowego porządku prawnego. Z prowadzonego rozpoznania wynika również, że właściciele i pracownicy sklepów  gdzie sprzedawany jest alkohol  mają problemy z przestrzeganiem przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pracownicy ulegają presji osób nietrzeźwych (sprzedaż alkoholu nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu).               

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu zagrożonego

- zmniejszenie zachowań aspołecznych ( spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych),

- poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym zwiększenie kontaktu z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń.

Ocena sposobu realizacji zadania priorytetowego nastąpi przez:

- ilościowe zestawienie mandatów karnych raz wniosków o ukaranie,

- konsultacji ze społeczeństwem przy udziale przedstawiciela Straży Miejskiej w Ziębicach,

- ilości skarg napływających do sołtysa wsi Starczówek a także UM Ziębice. Ocena będzie realizowana po zakończeniu działań podczas rozmów, spotkań z mieszkańcami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzanie cyklicznych rozmów z właścicielami sklepów i ich personelem na temat odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Rozmowy co dwa miesiące.       

- systematyczne kontrole miejsc zagrożonych  szczególnie okolice parkingu oraz wiaty turystycznej. Kontrole dokonywane będą przez dzielnicowego i patrole Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w czasie pełnienia służby.

- Poinformować o działaniach sołtysa oraz członków rady miejskiej z Bożnowic.

- Na osoby nadużywające alkohol kierować wnioski o leczenie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania przez okres 6 miesięcy.

4. Podmioty współpracując w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Ziębicach – oddziaływania prewencyjne, wspólne patrole z funkcjonariuszami SM, represja na osoby naruszające normy prawne,

- Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ziębicach. Informacja dot. leczenia odwykowego osób stale naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kierowanie wniosków o ponowne poddanie leczeniu odwykowemu. 

- zbieranie informacji na temat bieżących zagrożeń oraz  zgłaszanie interwencji związanych z popełnianymi wykroczeniami i przestępstwami we wskazanych miejscach. 

- Uczulenie właściciela  sklepu w obrębie przystanku komunikacji publicznej – rozmowy, kontakt mający na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i zachowaniom nie pożądanym w rejonie  sklepu.

- wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Ziębice sprawdzanie terminu ważności koncesji na sprzedaż alkoholu oraz sprawdzanie odpowiedniego oznaczenia lokali i warunków sprzedaży.  

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz lokalnym samorządem.

 

 

Dzielnicowi rewiru Ziębice przyjmują interesantów w siedzibie rewiru 

w Komisariacie Policji w Ziębicach ul. Wałowa 12 w każdą środę od godz. 15.00 do 17.00.
 
(Inf. źródło- A. Sikorski, A. Chochorowski, I.Przywara)